Poland

Studenci zaliczą zajęcia pracując na rzecz walki z koronawirusem

Edukacja i wychowanie

Studia w czasie pandemii

Studia w czasie pandemii

AdobeStock

30 paŸdziernika 2020 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie o zmianie rozporz¹dzenia w sprawie studiów - poinformowa³o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Uczelnie maj¹ teraz mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w programach studiów - w taki sposób, by chêtni studenci mogli uzyskaæ zaliczenie okreœlonych zajêæ, w tym praktyk zawodowych, pracuj¹c w podmiotach zaanga¿owanych w zwalczanie zaka¿enia koronawirusem.

Wprowadzona szczególna regulacja ma na celu zwiêkszenie wsparcia przez studentów ró¿nych kierunków studiów dla podmiotów leczniczych i s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych w walce z epidemi¹ COVID-19, jak te¿ zachêcenie do podejmowania takich dzia³añ.

Zgodnie z wprowadzon¹ regulacj¹ (§ 38a):

1. senat uczelni, po zasiêgniêciu opinii samorz¹du studenckiego, mo¿e dokonaæ zmian w programie studiów w zakresie zajêæ kszta³tuj¹cych umiejêtnoœci praktyczne, w tym zajêæ praktycznych i praktyk zawodowych, w celu umo¿liwienia studentom odbycia tych zajêæ w czêœci albo w ca³oœci w podmiotach leczniczych lub s³u¿bach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadañ w zwi¹zku z zaka¿eniami wirusem SARS-CoV-2;

2. studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 bêd¹ wykonywali czynnoœci w ramach ww. zadañ, niezale¿nie od kierunku studiów, mog¹ ubiegaæ siê o zaliczenie zajêæ lub czêœci zajêæ kszta³tuj¹cych umiejêtnoœci praktyczne, w tym zajêæ praktycznych i praktyk zawodowych, na podstawie tych dzia³añ;

3. uczelnia mo¿e dokonaæ takiego zaliczenia, uwzglêdniaj¹c informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynnoœci, zawarte w zaœwiadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student je wykonywa³.

Jak wskazuje resort, rozwi¹zania te nie maj¹ zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kszta³cenia przygotowuj¹cego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielêgniarki, po³o¿nej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, dla których obowi¹zuj¹ szczególne regulacje wynikaj¹ce z rozporz¹dzeñ okreœlaj¹cych te standardy.

Zak³ada siê, ¿e uczelnie, które dokonaj¹ zmian w programie studiów w powy¿szym zakresie, bêd¹ mog³y kierowaæ studentów deklaruj¹cych chêæ uczestniczenia w realizacji zadañ zwi¹zanych ze zwalczaniem epidemii do ww. podmiotów zainteresowanych takim wsparciem, za poœrednictwem koordynatorów regionalnych do spraw zwi¹zanych z sytuacj¹ epidemiczn¹ w uczelniach, którzy zostali wskazani przez œrodowisko akademickie we wspó³pracy z Konferencj¹ Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich. Do zadañ koordynatorów nale¿y m.in. wspó³praca z w³adzami województw i s³u¿bami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zwalczania skutków epidemii.

27 paŸdziernika 2020 r. wesz³o w ¿ycie natomiast rozporz¹dzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 paŸdziernika 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie standardów kszta³cenia przygotowuj¹cego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielêgniarki, po³o¿nej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Nowelizacja ma na celu uelastycznienie w roku akademickim 2020/2021 wymagañ dotycz¹cych uzyskiwania efektów uczenia siê na studiach przygotowuj¹cych do wykonywania ww. zawodów medycznych – wobec szczególnych okolicznoœci zwi¹zanych z epidemi¹ COVID-19.

Wprowadzone rozwi¹zania uwzglêdniaj¹ zarówno koniecznoœæ wsparcia przez studentów kierunków medycznych podmiotów leczniczych i s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych w ich zadaniach (w tym na zasadzie wolontariatu), jak te¿ zg³aszan¹ przez uczelnie potrzebê u³atwienia realizacji programu studiów na danym roku studiów w pe³nym wymiarze godzin poprzez zwiêkszenie do okreœlonego limitu mo¿liwoœci realizacji zajêæ kszta³tuj¹cych umiejêtnoœci praktyczne z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ. Zgodnie z nimi studenci studiów przygotowuj¹cych do wykonywania ww. zawodów medycznych:

1. wykonuj¹cy w trakcie tego roku akademickiego czynnoœci w ramach zadañ realizowanych przez podmioty lecznicze lub s³u¿by sanitarno-epidemiologiczne w zwi¹zku z zaka¿eniami wirusem SARS-CoV-2, mog¹ ubiegaæ siê o zaliczenie czêœci zajêæ praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do których w programie studiów zosta³y przypisane efekty uczenia siê obejmuj¹ce umiejêtnoœci praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynnoœci). Uczelnia dokonuje zaliczenia na podstawie zaœwiadczenia wydanego przez podmiot, w którym student wykonywa³ ww. czynnoœci, uwzglêdniaj¹c informacje o liczbie godzin i charakterze tych czynnoœci.

2. w roku akademickim 2020/2021 mog¹ uzyskaæ w ramach zajêæ prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ czêœæ efektów uczenia siê przypisanych do zajêæ kszta³tuj¹cych umiejêtnoœci praktyczne, w tym zajêæ praktycznych i praktyk zawodowych, umo¿liwiaj¹cych uzyskanie nie wiêcej ni¿ 20% liczby punktów ECTS okreœlonej dla tych zajêæ w programie studiów dla roku studiów, na którym kszta³ci siê student.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it