Poland

Stracił wsparcie, bo nie wpuścił policjanta

Odmowa wpuszczenia do domu funkcjonariusza asystuj¹cego pracownicy socjalnej by³a jednoznaczna z niewyra¿eniem zgody na wywiad œrodowiskowy.

Rodzinny wywiad œrodowiskowy mia³ byæ przeprowadzony w zwi¹zku z wnioskiem Romana S. (dane zmienione) o przyznanie pomocy pieniê¿nej na zakup leków i opa³u. Poniewa¿ jednak jego zachowanie podczas wizyt pracowników socjalnych stawa³o siê coraz bardziej agresywne, niezbêdna by³a asysta funkcjonariusza policji, co przewiduje ustawa o pomocy spo³ecznej.

Jednak¿e Roman S. nie wpuœci³ pracownicy socjalnej i dzielnicowego do mieszkania. Z notatki s³u¿bowej wynika, ¿e by³ pod wp³ywem alkoholu i u¿ywa³ wulgaryzmów. Wkrótce potem odmówiono mu przyznania zasi³ku celowego.

W skardze do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Szczecinie Roman S. zaprzeczy³, ¿e w trakcie próby przeprowadzenia wywiadu by³ pijany. Dzielnicowego nie wpuœci³, bo ma takie prawo, a pracownica socjalna nie chcia³a wejœæ bez asysty policji. Wizyta nie by³a zapowiedziana, a mo¿na by³o przecie¿ wezwaæ Romana S. do oœrodka pomocy spo³ecznej w celu ustalenia przez pracowników socjalnych jego sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej czy maj¹tkowej. W tej sprawie nie wiedzia³ on jednak ani o wszczêciu postêpowania o udzielenie zasi³ku, ani o terminie przeprowadzenia wywiadu œrodowiskowego.

WSA uzna³, ¿e zgodnie z przepisami decyzjê administracyjn¹ o przyznaniu lub odmowie przyznania œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej wydaje siê po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu œrodowiskowego. Niewyra¿enie na to zgody stanowi podstawê odmowy przyznania œwiadczenia. Rozporz¹dzenie z 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego przewiduje, ¿e taki wywiad przeprowadza siê z osob¹ lub rodzin¹ w miejscu zamieszkania lub pobytu – przypomnia³ WSA. Wywiad nie zosta³ jednak przeprowadzony z powodu zachowania skar¿¹cego.

– Skoro w zespole przeprowadzaj¹cym wywiad œrodowiskowy znajdowali siê pracownik socjalny i asystuj¹cy mu policjant, to nawet sama odmowa wpuszczenia do domu jednego z cz³onków tego zespo³u, tj. policjanta, by³a jednoznaczna z niewyra¿eniem zgody na przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego. W efekcie skar¿¹cemu zasadnie odmówiono przyznania œwiadczenia – stwierdzi³ Boles³aw Stachura, sêdzia WSA.

Sygnatura akt: II SA/Sz 395/20

Football news:

Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it