Poland

Stanowcze NIE Rady Przedsiębiorczości dla weta budżetu UE

Bud¿et i Podatki

Premierzy Mateusz Morawiecki i Victor Orban

AFP

Rada Przedsiêbiorczoœci stanowczo protestuje przeciwko rz¹dowym planom zablokowania bud¿etu Unii Europejskiej na lata 2021–27. - Stanowisko deklarowane przez rz¹d Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne z interesem narodowym i polsk¹ racj¹ stanu. Przekreœla równie¿ szanse na szybkie wyjœcie z kryzysu gospodarczego wywo³anego pandemi¹ COVID-19 – czytamy w apelu Rady.

W swoim apelu Rada Przedsiêbiorczoœci t³umaczy, ¿e zablokowanie unijnego bud¿etu bêdzie mia³o katastrofalne skutki dla Polski – zarówno jeœli chodzi o sytuacjê wewnêtrzn¹, jak i miêdzynarodow¹. W efekcie tej decyzji ucierpi wiêkszoœæ grup spo³ecznych: bud¿et unijny zostanie ograniczony do minimalnych wydatków, co oznacza, ¿e mo¿emy zapomnieæ o œrodkach na inwestycje, wyp³atach z funduszu spójnoœci, z którego korzystaj¹ ubo¿sze regiony, wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, programach naukowo-badawczych czy edukacyjnych.

- Co wiêcej, rz¹d chce pozbawiæ Polaków dostêpu do wartego blisko 800 mld euro specjalnego funduszu Next Generation EU, którego celem jest o¿ywienie gospodarek krajów cz³onkowskich poturbowanych obecnym kryzysem – pisze Rada. Zwraca przy tym uwagê, ¿e to Polska i kraje naszego regionu najbardziej skorzystaj¹ z tego funduszu, nawet 4-krotnie wiêcej ni¿ kraje bogate, takie jak Francja czy Holandia. W szczytowym momencie absorpcji tych œrodków nasz PKB zwiêkszy³by siê nawet o 3,5 proc., a w d³ugim okresie poziom PKB trwale powiêkszy³by siê nawet o 2 proc.

- Odrzucenie tych mo¿liwoœci rozwoju to cios wymierzony bezpoœrednio w polskie firmy, gospodarstwa wiejskie, samorz¹dy, s³u¿bê zdrowia i inne us³ugi publiczne – pisze Rada Przedsiêbiorczoœci. - Sk¹d weŸmiemy œrodki? – pyta. I t³umaczy, ¿e przy obecnym deficycie finansów publicznych i wyczerpaniu zasobów bud¿etowych, decyzja rz¹du mo¿e oznaczaæ jedno: koniecznoœæ podwy¿szenia podatków, czyli kolejne uderzenie w polskich obywateli.

Zdaniem Rady w normalnych warunkach za podjêciem takiej decyzji – decyzji, która na wiele lat zmniejszy zarobki, poziom ¿ycia, zasoby i mo¿liwoœci rozwojowe milionów Polaków – powinny staæ powa¿ne przes³anki dyktowane racj¹ stanu. - Tymczasem wyjaœnienia, które podaje rz¹d, s¹ w najlepszym wypadku œwiadectwem niekompetencji: twierdzenie, ¿e uzale¿nienie wyp³aty funduszy od przestrzegania zasad praworz¹dnoœci jest ingerencj¹ w suwerennoœæ Polski, opiera siê na ra¿¹cym przeinaczeniu krytykowanych zapisów – czytamy w jej apelu. Rada t³umaczy, ¿e po pierwsze, praworz¹dnoœæ – zdefiniowana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i doprecyzowana kolejnymi wyrokami miêdzynarodowych trybuna³ów – nie jest instrumentem wywierania wp³ywu politycznego, ale zbiorem formalnych zasad, które maj¹ zapewniæ ochronê podstawowych praw obywateli, legalnoœæ dzia³añ w³adzy i bezstronnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci. Po drugie zaœ, mechanizm ³¹czenia wyp³at z funduszy UE z praworz¹dnoœci¹, na który przysta³o 25 pañstw cz³onkowskich, zosta³ ograniczony jedynie do kwestii finansowych: chodzi o nale¿yte zarz¹dzanie œrodkami pochodz¹cymi z tych funduszy, nie zaœ ogólne naruszenia praworz¹dnoœci.

- Stanowisko polskiego rz¹du nie ma wiêc uzasadnienia ani z prawnego, ani z ekonomicznego punktu widzenia. Niesie te¿ z sob¹ fatalne konsekwencje dla relacji miêdzynarodowych. Lekkomyœln¹ decyzj¹, wynikaj¹c¹ wy³¹cznie z miêdzypartyjnych rozgrywek w obozie w³adzy, utrudnimy wyjœcie z kryzysu nie tylko samym sobie, lecz tak¿e wszystkim krajom nale¿¹cym do europejskiej Wspólnoty – t³umaczy Rada Przedsiêbiorczoœci. I przekonuje, ¿e „brak solidarnoœci w tym trudnym czasie uderza w wizerunek i dorobek historyczny naszego kraju, który 30 lat temu pokaza³ Europie jak wa¿ne s¹ wspó³praca i zjednoczenie". - Skazujemy siê w ten sposób na utratê kolejnych sojuszników i marginalizacjê. Istnieje realne ryzyko, ¿e rz¹dy innych pañstw porozumiej¹ siê w sprawie programów pomocowych z pominiêciem Polski – przestrzegaj¹ organizacje przedsiêbiorców zrzeszone w Radzie Przedsiêbiorczoœci.

I ¿¹daj¹ wycofania deklaracji o zablokowaniu przez Polskê unijnego bud¿etu i do³¹czenia do grona 25 krajów popieraj¹cych jego obecny kszta³t. - Jako reprezentanci biznesu generuj¹cego ok. 70 proc. krajowego PKB apelujemy do proeuropejskich przedstawicieli koalicji rz¹dz¹cej o zatrzymanie marszu w kierunku narodowej katastrofy – pisze Rada.

Pod apelem podpisa³y siê: Zwi¹zek Liderów Sektora Us³ug Biznesowych ABSL, Federacja Przedsiêbiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Zwi¹zek Banków Polskich, Business Centre Club i Zwi¹zek Banków Polskich.

Football news:

Mancini on Pirlo: Difficulties at first - it's normal, even if you played at the top level
Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post