Poland

Srebrne nieruchomości wciąż na celowniku

5 mld euro mo¿e w tym roku wynieœæ wartoœæ inwestycji w nieruchomoœci dla seniorów. Kapita³ szuka bezpiecznych przystani.

W ci¹gu trzech pierwszych kwarta³ów br. inwestorzy ulokowali w nieruchomoœciach dla seniorów (domy opieki i mieszkania serwisowane) w zachodniej Europie ok. 3,6 mld euro – oszacowa³a firma Savills. To o 8,1 proc. mniej ni¿ rok temu.

Analitycy podkreœlili, ¿e wynik nale¿y uznaæ za bardzo dobry, zwa¿ywszy na pandemiê. Ponadto, bior¹c pod uwagê transakcje zawarte w paŸdzierniku oraz te w toku, Savills prognozuje, ¿e w ca³ym 2020 r. wartoœæ transakcji wyniesie lekko ponad 5 mld euro – tyle samo co rok wczeœniej.

Popyt na mniejsze obiekty

W ci¹gu trzech kwarta³ów br. najwiêcej inwestorzy ulokowali w Niemczech – ponad 1,5 mld euro, o 21 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. W Szwecji wartoœæ transakcji wzros³a o 80 proc., do ponad 0,8 mld euro. Pieni¹dze nap³ynê³y te¿ na rynki belgijski, fiñski i holenderski.

O ile w ubieg³ym roku dominowa³y du¿e transakcje porfelowe, o tyle w tym inwestorzy skupili siê na mniejszych i œrednich aktywach, a nawet na pojedynczych obiektach. Prawie 30 proc. wartoœci inwestycji to transakcje forward – a wiêc w projekty deweloperskie do realizacji.

Kapita³ p³ynie z wyspecjalizowanych REIT-ów, jak Aedifica czy Cofinimmo, ale okazji szukaj¹ inni gracze. „Mimo obecnego kryzysu zdrowotnego rynek nieruchomoœci dla seniorów pozostaje atrakcyjny dla inwestorów poszukuj¹cych aktywów bezpiecznych i zapewniaj¹cych przep³ywy pieniê¿ne w d³ugim terminie. Fundamenty tego rynku pozostaj¹ silne" – czytamy w raporcie „European Care Homes".

Pandemia to dla domów opieki dodatkowe wyzwania, by zapewniæ bezpieczeñstwo podopiecznym i personelowi. To oznacza wy¿sze koszty operacyjne, przy czym niektórzy operatorzy borykaj¹ siê ze spadkiem ob³o¿enia – a wiêc przychodów. Im d³u¿ej trwa pandemia, tym wiêksza presja, ale dla silnych graczy to okazja do przejmowania.

O ile rynek najmu instytucjonalnego mieszkañ w Polsce raczkuje, o tyle segment dla seniorów jest w powijakach.

– Polski rynek budownictwa senioralnego ma du¿y potencja³ z uwagi na rosn¹c¹ zamo¿noœæ i postêpuj¹ce starzenie siê spo³eczeñstwa – mówi Kamil Kowa, cz³onek zarz¹du Savills. – Wed³ug raportu Eurostatu udzia³ osób w wieku 65+ w ogólnej populacji jest ci¹gle ni¿szy, ale roœnie szybciej ni¿ w pozosta³ych krajach UE. Jednoczeœnie dynamika polskich wynagrodzeñ jest wyraŸnie wy¿sza ni¿ œrednia europejska, co sprawia, ¿e w najbli¿szych latach bêdziemy doganiali kolejne kraje zachodnie – dodaje.

Ekspert podkreœla, ¿e mimo tych pozytywnych perspektyw rynek nad Wis³¹ ci¹gle nie osi¹gn¹³ etapu rozwoju, który przyci¹gn¹³by zainteresowanie wiêkszej grupy miêdzynarodowych inwestorów.

– Jest to analogiczna sytuacja do tej, z któr¹ mieliœmy do czynienia jeszcze kilka lat temu na rynku prywatnych akademików czy instytucjonalnego wynajmu mieszkañ – tzn. brakowa³o projektów na sprzeda¿ o odpowiedniej skali i historii dzia³alnoœci. Jak tylko siê pojawi³y – pojawili siê te¿ miêdzynarodowi inwestorzy i operatorzy – mówi Kowa.

– Myœlê, ¿e w perspektywie kilku najbli¿szych lat podobnie mo¿e staæ siê na rynku budownictwa senioralnego. Szczególnie ¿e wartoœæ inwestycji w Europie nie spada nawet w trakcie pandemii, a w niektórych krajach wrêcz dynamicznie rosn¹. Pokazuje to, ¿e dla inwestorów instytucjonalnych ten sektor zyskuje na znaczeniu, zw³aszcza w kontekœcie malej¹cej poda¿y tradycyjnych nieruchomoœci, szczególnie handlowych – podsumowuje.

Nowe projekty

Du¿¹ sieæ prywatnych domów opieki oraz pierwsze projekty mieszkañ serwisowanych w Polsce ma Orpea, czêœæ globalnej sieci, w raporcie Savills wymienionej na pierwszym miejscu operatorów z prawie 80 tys. ³ó¿ek i przychodami w 2019 r. rzêdu 3,7 mld euro. Od spó³ki nie uzyskaliœmy komentarza na temat wp³ywu pandemii na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ domów opieki oraz plany inwestycyjne.

Na rynku rozpycha siê równie¿ Origin, który postawi³ oœrodki rehabilitacji w Otwocku i Krakowie oraz zapowiedzia³ budowê kompleksu w Mechelinkach pod Gdyni¹ – w tym mieszkañ serwisowanych – w sojuszu z gie³dowym Pekabeksem.

Karol Bulenda, wiceprezes Origin Investments, przyznaje, ¿e mimo wprowadzonych ju¿ w lutym rygorystycznych procedur II fala przynios³a zaka¿enia wœród pacjentów i personelu. – Sytuacja w naszych oœrodkach zosta³a ju¿ opanowana, co jednak wymaga³o poniesienia znacznie wy¿szych kosztów operacyjnych przy ograniczeniu przychodów (zakaz œwiadczenia niektórych us³ug ambulatoryjnych, wstrzymywanie przyjêæ pacjentów). Szczera i rzetelnie budowana relacja z inwestorami pozwoli³a na otrzymanie wsparcia finansowego, ale i mentalnego – mówi Bulenda.

– Rynek us³ug rehabilitacyjnych mocno siê zmieni³. Kryzys prze¿ywaj¹ placówki obs³uguj¹ce pacjentów w stanach lekkim lub œrednim, na rynku utrzymaj¹ siê g³ównie placówki zdolne zapewniæ bezpieczne warunki korzystania z us³ug oraz gotowe przyj¹æ pacjentów wymagaj¹cych specjalistycznej rehabilitacji, równie¿ z u¿yciem wysoce kosztownego sprzêtu – dodaje.

Inwestycja w Mechelinkach jest w toku, pandemia wyd³u¿y³a jednak procedury zwi¹zane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowê. – Mieszkania dla seniorów i apartamenty zostan¹ oficjalnie wprowadzone do oferty po uzyskaniu pozwolenia na budowê, ju¿ teraz, na etapie rezerwacji, wœród wybranych inwestorów odnotowujemy olbrzymie zainteresowanie – podkreœla wiceprezes Bulenda.

Football news:

Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match