Poland

Sprzedaż „Cyberpunka” spada. Ceny też, nawet o 50 proc.

mat. pras.

Za granic¹ najwiêksze sklepy, jak Amazon czy Best Buy, znacz¹co obni¿aj¹ ceny polskiej gry. W przypadku wersji konsolowych mowa nawet o 50-proc. przecenie. Sprawdziliœmy, jak sytuacja wygl¹da w Polsce.

– Zauwa¿amy spadek sprzeda¿y gry, zw³aszcza w porównaniu do samej premiery. Najwiêcej straci³y wersje na konsole. S¹dzimy jednak, ¿e po wprowadzeniu wszystkich poprawek przez producenta gracze ponownie skieruj¹ swoje zainteresowanie na „Cyberpunka 2077”. Obecnie gra jest sprzedawana na znacznie ni¿szym poziomie cen ni¿ mia³o to miejsce w dniu premiery  – informuje Rafa³ Rysiew, mened¿er z Komputronika.

Jak sytuacja wygl¹da w Empiku? – Do wczoraj trwa³a akcja cenowa na ten tytu³ i przynios³a nieznaczny wzrost sprzeda¿y. Jednak zainteresowanie gr¹ „Cyberpunk 2077” generalnie spada – zarówno w salonach, jak i w sklepie online. W du¿ym stopniu maj¹ na to wp³yw negatywne komentarze dotycz¹ce gry na konsolach starszej generacji – odpowiada Monika Marianowicz, rzeczniczka Empiku.

W podobnym tonie wypowiada siê Mariusz Bocian, kierownik grupy produktowej software w sieci MediaMarkt. – Najwiêksze zainteresowanie nowoœciami jest zwykle w okresie premiery, nastêpnie nieco s³abnie. W przypadku „Cyberpunka” na wzmo¿on¹ grudniow¹ sprzeda¿ wp³yn¹³ dodatkowo okres przedœwi¹teczny, wiêc styczniowy spadek sprzeda¿y jest rzecz¹ naturaln¹. W styczniu zorganizowaliœmy kilkudniow¹ promocjê, obni¿aj¹c wersjê konsolowe o ponad 80 z³otych, co zwiêkszy³o sprzeda¿ edycji na PS 4 i Xbox One – mówi przedstawiciel MediaMarktu.

Jeszcze ¿adna premiera w historii rynku gier nie wywo³a³a tylu emocji co „Cyberpunk 2077”. Z jednej strony dotychczasowa sprzeda¿ – mimo obserwowanych styczniowych spadków – jest rewelacyjna. W samej przedsprzeda¿y z³o¿ono zamówienia na 8 mln sztuk. Z drugiej natomiast strony b³êdy w wersjach konsolowych skutkowa³y rozgoryczeniem graczy, pozwami zbiorowymi w imieniu inwestorów w USA i drastycznym spadkiem wyceny akcji CD Projektu na warszawskiej gie³dzie. Sony usunê³o do odwo³ania cyfrow¹ wersjê „Cyberpunka” ze sprzeda¿y z PlayStation Store, a Microsoft uproœci³ politykê zwrotów. Kilka dni temu na rynek trafi³ pierwszy, du¿y zestaw poprawek, a drugi planowany jest na luty. Zdaniem analityków do koñca tego kwarta³u gra wróci do sklepu Sony.

Spadek liczby osób graj¹cych w polski tytu³ zwi¹zany z tym, ¿e g³ówny w¹tek fabularny pozwala ukoñczyæ grê w oko³o 40 h. Nie posiada on jeszcze trybu multiplayer tak jak GTAV czy RDR2, dziêki któremu producenci potrafi¹ utrzymaæ przez d³ugi czas grono aktywnych u¿ytkowników przy danym tytule – wyjaœniaj¹ eksperci.

Premiera „Cyberpunka” odby³a siê 10 grudnia 2020 r. Do 20 grudnia sprzeda¿ (po uwzglêdnieniu zwrotów) wynios³a 13 mln sztuk.

Football news:

I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez
Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak