Poland

Spóźnił się na szczepienie. 88-latek pędził 191 km/h

Na wschodzie Francji policja zatrzyma³a 88-letniego kierowcê, który jecha³ z prêdkoœci¹ 191 kilometrów na godzinê. Mê¿czyzna t³umaczy³ funkcjonariuszom, ¿e spóŸni³ siê na szczepienie przeciw koronawirusowi.

Do zdarzenia dosz³o we wschodnim regionie Bas-Rhin. W miejscu zatrzymania 88-latka obowi¹zuje ograniczenie prêdkoœci do 110 kilometrów na godzinê.

Kierowca wyjaœni³ policjantom, ¿e pêdzi³, poniewa¿ spóŸni³ siê na szczepienie. Argument ten nie przekona³ funkcjonariuszy. Skonfiskowali samochód i prawo jazdy mê¿czyzny.

"Dla bezpieczeñstwa wszystkich, stosujmy siê do ograniczeñ prêdkoœci, nawet po ponad 60 latach z prawem jazdy" - poinformowa³a policja.

Od stycznia szczepionki przeciw koronawirusowi s¹ podawane obywatelom powy¿ej 75. roku ¿ycia.

- Strategia ta przynosi rezultaty  powiedzia³ w czwartek premier Jean Castex. W kraju spad³ wskaŸnik nowych zachorowañ wœród osób powy¿ej 80. roku ¿ycia. W innych grupach wiekowych wzrasta.

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw