Poland

Śpieszmy się walczyć o wolność

Opinie

Strajk kobiet

Jerzy Dudek

Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach to przys³owie bêd¹ce pe³nym trwogi przekleñstwem odnosz¹cym siê do wspó³czesnoœci. Nie ma dowodu, ¿e by³o to staro¿ytne chiñskie przys³owie. Z Chinami ma tyle wspólnego, ¿e ponoæ u¿y³a go w roku 1936 brytyjska s³u¿ba dyplomatyczna w Chinach. ¯yjemy w Polsce od 2015 r. w ciekawych czasach. Czasy te staj¹ siê coraz … ciekawsze.

W ostatnich tygodniach doœwiadczamy pogró¿ek wobec niezale¿nych uniwersytetów, wobec niezale¿nych studentów, pozbawienia immunitetu niezale¿nego sêdziego Igora Tulei, u¿ycia antyterrorystów w t³umieniu niezale¿nych protestów po wyroku tzw. Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Prawa w Polsce s¹ spêtane przez polityków. Dowodem tego jest patologiczne tworzenie prawa nawet w ci¹gu 48 godzin, zdobycie Trybuna³u Konstytucyjnego, pe³zaj¹ce zdobywanie S¹du Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Administracyjnego (w tym przez „bohaterów" afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwoœci), sêdziowska ustawa kagañcowa. Lista ta powiêksza siê. Rz¹dowe Centrum Legislacji nie przekaza³o do publikacji w Dzienniku Ustaw tzw. ustawy covidowej przyznaj¹cej personelowi medycznemu podwy¿ki. Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta. Przyczyn¹ nieskierowania do publikacji ustawy jest ponoæ b³¹d ustawodawcy polegaj¹cy na objêciu podwy¿kami zbyt du¿ej grupy medyków.

Sokrates z³o uto¿samia³ z brakiem wiedzy

„Democracy is overrated" - s³owa te wypowiada cynicznie Frank Underwood w trakcie zaprzysiê¿enia na stanowisko wiceprezydenta USA. Jest to jednak scena z filmu „House of Cards". My mówimy o rzeczywistoœci ¿ycia codziennego w Polsce roku 2020. Rz¹dowe Centrum Legislacji blokuje opublikowanie ustawy uchwalonej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta. Sokrates badaj¹c Ÿród³o pochodzenia z³a, twierdzi³, ¿e z³o jest wyrazem niewiedzy, ignorancji. Dlatego zadawa³ wiele pytañ. Wierzy³, i¿ pokona w ten sposób z³o, bo cz³owiek m¹dry jest dobry. Cz³owiek m¹dry nie mo¿e byæ z³y. Sokrates dostrzega³, ¿e wielu ludzi jest niem¹drych, a wiêc z³ych. Sokrates by³ chyba jednak naiwny. Zak³ada³ bowiem, ¿e z³o mo¿na pope³niæ wy³¹cznie z niewiedzy, a prawa trzeba przestrzegaæ. Tragicznym tego przyk³adem by³o poddanie siê przez Sokratesa wydanemu na niego wyrokowi œmierci mimo oczywistej absurdalnoœci stawianych mu zarzutów. Sokrates nie skorzysta³ z pomocy swoich uczniów, aby uciec. Uwa¿a³, ¿e jest spêtany przez prawa, choæby prawo by³o najwy¿szym bezprawiem. Nie rozumia³, ¿e prawo mo¿e byæ bezprawne. Rozumie to polski rz¹d i RCL, który dopuszcza siê z³a mimo posiadanej wiedzy. Rozumiem jednak Sokratesa z poprawk¹, ¿e wiedza nie musi oznaczaæ m¹droœci, ale m¹droœæ jest po³¹czona z wiedz¹ i zawsze oznacza dobro.

Pamiêæ m³ynów sprawiedliwoœci jest ponadczasowa

Je¿eli ktoœ myœli, ¿e „gra" na czas z publikacj¹ prawa w Polsce dopiero rozpoczyna siê, to ma krótk¹ pamiêæ. W okresie od dnia 9.03. do 16.08 2016 r. premier Beata Szyd³o wydawa³a RCL polecenia, aby nie kierowaæ do publikacji w Dzienniku Ustaw orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego kierowanego przez prof. Andrzeja Rzepliñskiego. Jest takie przys³owie, ¿e „ryba psuje siê od g³owy". Przys³owie to oznacza, ¿e zepsucie w pañstwie, spo³eczeñstwie lub organizacji zaczyna siê od ludzi stoj¹cych na szczycie panuj¹cej w nim hierarchii. Nie mieœci siê w g³owie, ¿e RCL móg³ samodzielnie podj¹æ decyzjê o wstrzymaniu publikacji ustawy podpisanej przez prezydenta RP. Wydaje siê, ¿e tym razem RCL otrzyma³ bezpoœrednio lub poœrednio polecenie od premiera Mateusza Morawieckiego. Powinna to wyjaœniæ prokuratura. Stosownie do art. 231 § 1 k.k. „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczaj¹c swoje uprawnienia lub nie dope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a na szkodê interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.". Funkcjonariusze publiczni powinni pamiêtaæ, ¿e w³adza przemija, a si³¹ prawa jest jego ponadczasowoœæ. Rewolucja zjada w³asne dzieci. M³yny sprawiedliwoœci miel¹ powoli, ale miel¹.

Rz¹dz¹cy chc¹, aby naród by³ w rêkach w³adzy, a nie w³adza w rêkach narodu

Odmowa czy gra na czas z publikacj¹ w Dzienniku Ustaw aktów prawnych i orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego to ra¿¹ce naruszenie Konstytucji (zasady legalizmu -art. 7; demokratycznego pañstwa prawa - art. 2 i trójpodzia³u w³adz - art. 10). Je¿eli w Polsce RCL, z w³asnej inicjatywy, w co nie chce mi siê wierzyæ, czy na polecenie premiera, co wywo³uje moje przera¿enie, odmawia publikacji w Dzienniku Ustaw orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego lub aktów prawnych, to prawo w Polsce przeminê³o z wiatrem. Na szczêœcie wiatr historii czêsto powraca z przeciwnego kierunku. Gwarancj¹ wolnoœci i praw obywatelskich jest spêtanie w³adzy prawem. Je¿eli w³adza uwalnia siê od prawa, je¿eli w³adza wybija siê na niepodleg³oœæ wobec prawa, to zawsze prowadzi to do zniewolenia spo³eczeñstwa, czyli jednostki, a wiêc ka¿dego z nas. S³ynny speaker Izby Gmin brytyjskiego parlamentu John Bercow rozpocz¹³ mowê powitaln¹ prezydenta USA Baracka Obamy przed wyg³oszeniem przez Baracka Obamê orêdzia do brytyjskiego parlamentu w 2013 r. s³owami „Historia to coœ wiêcej ni¿ œcie¿ka pozostawiona przez przesz³oœæ. Historia wp³ywa na teraŸniejszoœæ i kszta³tuje przysz³oœæ".

Przyzwyczajaj¹c siê do tego, ¿e w³adza wykonawcza w Polsce mo¿e decydowaæ, które akty prawne uchwalane przez parlament oraz które orzeczenia TK publikowaæ, w tym kiedy, akceptujemy kszta³towanie przysz³oœci Polski jako pañstwa totalitarnego, w którym trójpodzia³ w³adzy jest fasad¹. Totalitaryzm to system rz¹dów zbudowany wokó³ obowi¹zuj¹cej wszystkich ideologii (kto nie z nami ten przeciwko nam), w którym rz¹d d¹¿y do totalnej kontroli nad spo³eczeñstwem we wszystkich aspektach ¿ycia publicznego i prywatnego. W takim systemie to nie w³adza jest w rêkach narodu, ale naród jest w rêkach w³adzy.

Jak wa¿ne jest spêtanie w³adzy przez prawa (a prawa te musz¹ byæ opublikowane, aby by³y powszechnie znane) dowodzi nie tak odleg³a historia Republiki Po³udniowej Afryki i s³owa jej lidera Nelsona Mandeli. Nelson Mandela w 1993 r. podczas przemowy na Soochow University na Taiwanie podkreœla³, ¿e „Porz¹dek demokratyczny ... musi zapewniaæ, ¿e w³adza wiêkszoœci jest ograniczona przez konstytucjê". Chodzenie na skróty, bez wzglêdu na intencje, jest groŸne dla demokracji, czyli wolnoœci i praw ka¿dego z nas. Nelson Mandela wspomina³ podczas specjalnego obiadu wydanego z okazji otwarcia budynku S¹du Konstytucyjnego RPA w Johannesburgu w 2004 r. „Zawsze pamiêtam jedno z pierwszych orzeczeñ S¹du Konstytucyjnego dotycz¹ce sprawy, w któr¹ by³em zaanga¿owany jako prezydent kraju. Prezes S¹du Konstytucyjnego nie zwa¿aj¹c, i¿ by³ w przesz³oœci moim adwokatem, orzek³ przeciwko mnie. Wówczas sta³o siê dla mnie jasne, ¿e RPA by³a w bezpiecznych rêkach S¹du Konstytucyjnego stoj¹cego na stra¿y naszej demokracji". Demokracja w Polsce przypomina raczej scenê z filmu „Sami swoi", w której matka wyprawiaj¹c syna do s¹du daje mu granat mówi¹c "S¹d s¹dem a sprawiedliwoœæ musi byæ po naszej stronie".

RCL to medium a nie dawca praw uchwalonych ustaw¹

W prawie rzymskim wyró¿niano czyny zabronione prawa publicznego (crimina) i czyny niedozwolone prawa prywatnego (delicta). Dobór s³ów ma znaczenie, bo s³owa s¹ noœnikiem treœci. Delikt to dzia³anie wyrz¹dzaj¹ce szkodê w stosunkach miêdzy jednostkami. Delikt jest szkodliwy indywidualnie. Przestêpstwo to czyn spo³ecznie niebezpieczny, a wiêc szkodzi wszystkim. Konstytucja to zbiór spisanych wolnoœci i praw jednostki przed nadu¿yciem w³adzy wiêkszoœci. Nelson Mandela odbieraj¹c w 1993 r. wyró¿nienie przyznane mu przez Clark University w USA powiedzia³ „Kluczem do ochrony mniejszoœci jest wy³¹czenie podstawowych wolnoœci i praw spod w³adzy tymczasowej wiêkszoœci poprzez zagwarantowanie ich jako fundamentalnych praw cz³owieka w demokratycznej konstytucji". Naruszenie Konstytucji, w tym poprzez odmowê publikacji aktu prawnego lub orzeczenia TK, stanowi naruszenie fundamentalnych wolnoœci i praw, a wiêc szkodzi wszystkim. W przypadku RCL i premiera jest to dzia³anie œwiadome, umyœlne. Mamy tu do czynienia z przestêpstwem konstytucyjnym. W prawie konstytucyjnym przyjê³o siê, ¿e delikt oznacza naruszenie, przekroczenie konstytucji lub ustawy w sposób widoczny dla spo³ecznoœci poprzez czyn niewyczerpuj¹cy znamion przestêpstwa.  Umyœlne naruszenie konstytucji przez w³adzê jest jednak przestêpstwem, bo konstytucja chroni nasze podstawowe wolnoœci i prawa. Pojêcie deliktu konstytucyjnego jest wielk¹ pora¿k¹ intelektualn¹ doktryny prawa konstytucyjnego.

W sferze stosunków cywilnoprawnych dzia³anie RCL jest podrêcznikowym przyk³adem mo¿liwoœci wystêpowania z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Skarbu Pañstwa na podstawie art. 417 k.c. Lekarze niecovidowi objêci podwy¿kami na mocy nieopublikowanego aktu, nastêpnie ich pozbawieni na skutek bezprawnej odmowy skierowania ustawy do publikacji, bêd¹ mieli s³uszne roszczenia do Skarbu Pañstwa. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e bêd¹ mogli powo³aæ siê na funkcjonalnie rozumian¹ koncepcjê ochrony praw nabytych. Wszak RCL dzia³a wy³¹cznie jako medium praw nabytych, a nie jako dawca praw nabytych. Dawc¹ praw jest w³adza ustawodawcza, a nie RCL dzia³aj¹cy na polecenie premier Szyd³o czy premiera Morawieckiego.

Œpieszmy siê kochaæ ....

Obserwuj¹c zawrotne ju¿ – w ostatnich tygodniach - tempo naruszania w Polsce fundamentalnych zasad chroni¹cych nasze wolnoœci i prawa, przypominaj¹ mi siê s³owa piosenki Agnieszki Osieckiej „Œpieszmy siê kochaæ ludzi, bo tak szybko odchodz¹". Œpieszmy siê tak¿e kochaæ wolnoœæ, œpieszmy siê kochaæ niezale¿ne uniwersytety, œpieszmy siê kochaæ s¹dy (choæ to bywa nie³atwa mi³oœæ), œpieszmy siê kochaæ wolne media, œpieszmy siê kochaæ prawo do zgromadzeñ, bo ... na naszych oczach to wszystko tak szybko odchodzi. I œpieszmy siê walczyæ o wolnoœæ i broniæ tych, którzy walcz¹ o wolnoœæ, bior¹c przyk³ad z Nelsona Mandeli.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years