Poland

Spadają ceny polis OC

Ubezpieczenia

Koñcówka zesz³ego roku przynios³a kierowcom wyczekiwane mocne obni¿ki cen polis OC. Co wiêcej, te niskie ceny powinny siê utrzymaæ w pierwszym kwartale, a mo¿e d³u¿ej.

Porównywarka cen ubezpieczeñ Ubea.pl opracowuje barometr OC. Porównuje w nim œrednie ceny takich polis w poszczególnych miesi¹cach danego roku. Œrednia sk³adka OC jest ustalana na podstawie analizy ponad 100 tys. rzeczywistych kalkulacji internautów z danego miesi¹ca. Tak wyliczon¹ przeciêtn¹ sk³adkê eksperci Ubea.pl porównuj¹ do wyniku ze stycznia, który stanowi punkt odniesienia dla barometru. – Wynik ze stycznia danego roku przyjmujemy za 100 proc. – wyjaœnia Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Covid ci¹gnie w dó³

Z przygotowanego w ten sposób barometru wynika, ¿e po zwy¿kach cen polis OC z pocz¹tku roku druga jego po³owa, a zw³aszcza koñcówka, by³y ³askawe dla kierowców. W grudniu 2020 r. ceny sk³adek tego obowi¹zkowego ubezpieczenia spad³y o ok. 5 pkt proc. wzglêdem listopada. Co wiêcej, grudniowa sk³adka to zaledwie 92 proc. wyniku odnotowanego w styczniu.

Tendencje spadkowe widaæ tak¿e w wynikach i komunikatach ubezpieczycieli. Cz¹stkowe dane Polskiej Izby Ubezpieczeñ (pe³nych za ca³y zesz³y rok jeszcze nie ma) pokazuj¹ odwrócenie kilkuletniego trendu wzrostu sk³adki przypisanej brutto z komunikacyjnego OC. Potwierdza to te¿ sprawozdanie finansowe za trzeci kwarta³ zesz³ego roku (tu tak¿e nie ma jeszcze danych za ca³y rok) najwiêkszego polskiego ubezpieczyciela, czyli PZU, który odnotowa³ taki spadek. W jego ocenie to efekt przed³u¿aj¹cej siê pandemii Covid-19 i zwi¹zanego z ni¹ spadku sprzeda¿y nowych pojazdów oraz wyhamowania na rynku leasingów w segmencie ubezpieczeñ korporacyjnych. – Do tego dosz³a ni¿sza œrednia sk³adka przy jednoczesnym spadku liczby ubezpieczeñ w segmencie ubezpieczeñ masowych – wyjaœni³ ubezpieczyciel.

Spadek sk³adki przypisanej z ubezpieczeñ komunikacyjnych PZU powetowa³o sobie w innych obszarach. – Z jednej strony zanotowaliœmy ni¿sz¹ sprzeda¿ w ubezpieczeniach komunikacyjnych spowodowan¹ spowolnieniem na rynku sprzeda¿y samochodów, z drugiej jednak wzros³a sprzeda¿ po stronie ubezpieczeñ na ¿ycie, g³ównie z uwagi na rosn¹ce zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne. W rezultacie ni¿sze wp³ywy na rynku maj¹tkowym zosta³y zrekompensowane wiêkszymi przep³ywami z biznesu ¿yciowego – wyjaœni³a Beata Koz³owska-Chy³a, prezes PZU.

Dalsze spadki cen?

To, co martwi ubezpieczycieli, pewnie cieszy kierowców. – W pierwszym kwartale 2021 r. jest mo¿liwe utrzymanie podobnego poziomu sk³adek jak w grudniu zesz³ego roku – prognozuje Pawe³ Kuczyñski z Ubea.pl.

ZapowiedŸ spadku cen, i to byæ mo¿e w ca³ym 2021 r., mo¿na te¿ znaleŸæ w sprawozdaniu finansowym PZU. Wœród zagro¿eñ dla wyników spó³ki wymieniono tam mo¿liwe ograniczenie wydatków gospodarstw domowych oraz sektora przedsiêbiorstw, m.in. na zakup polis komunikacyjnych, w zwi¹zku z ni¿sz¹ sprzeda¿¹ nowych samochodów. PZU zwraca te¿ uwagê na mo¿liwe spowolnienie dynamiki sk³adki przypisanej brutto, g³ównie w konsekwencji osi¹gniêtej w ostatnich latach rentownoœci portfela ubezpieczeñ komunikacyjnych, a tym samym powrót do aktywnej polityki cenowej oraz rywalizacji o klienta. Mówi¹c wprost, to nic innego jak zapowiedŸ rywalizacji cenowej ubezpieczycieli o klientów na rynku polis komunikacyjnego OC.

Kary za brak OC w górê

Z pocz¹tkiem 2021 r. w górê posz³y za to kary za jazdê bez wa¿nej polisy OC. Ich wysokoœæ zale¿y od ustalanej corocznie przez rz¹d p³acy minimalnej. W tym roku wzros³a ona z zesz³orocznych 2600 z³ brutto do 2800 z³. W œlad za t¹ podwy¿k¹ maksymalna kara za brak polisy OC w przypadku samochodu osobowego wzros³a z 5200 z³ do 5600 z³. Taka kara grozi w³aœcicielowi auta, który spóŸni siê z zakupem OC o wiêcej ni¿ 14 dni. Jeœli spóŸnienie jest ni¿sze, kara te¿ jest ni¿sza. W przypadku samochodów ciê¿arowych i autobusów maksymalna kara podskoczy³a z 7800 z³ do 8400 z³. Za brak OC na motor czy motorower mo¿na bêdzie zap³aciæ 930, a nie, jak w tym roku, 870 z³.

Jak siê jednak okazuje, rosn¹ce z roku na rok kary nie skutkuj¹ spadkiem liczby w³aœcicieli pojazdów ukaranych za brak tego ubezpieczenia. W 2017 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawi³ blisko 80 tys. wezwañ do zap³acenia kar za brak polisy OC. Rok póŸniej by³o to ju¿ 93 tys., a w 2019 r. – prawie 126 tys. W pierwszym kwartale 2020 r. wezwañ by³o ju¿ ponad 40 tys.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto