Poland

Sondaż: Mniej niż połowa krakowian dobrze ocenia Majchrowskiego

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa od 2002 roku

Fotorzepa/ Piotr Guzik

W kolejnej trójce badanych miast pod wzglêdem zadowolenia mieszkañców króluje Zielona Góra, mocna strona Krakowa to kultura. Bydgoszcz jest œrednia.

W drugiej czêœci cyklu badañ IBRiS dotycz¹cego miast wojewódzkich o zdanie zapytaliœmy mieszkañców Bydgoszczy, Zielonej Góry i Krakowa. Na prowadzeniu pod wzglêdem pozytywnych ocen jest Zielona Góra.

A¿ 94 proc. mieszkañców najwiêkszego miasta w województwie lubuskim jest zadowolonych z mieszkania w nim. – To odsetek bardzo zbli¿ony do wyniku uzyskanego w poprzedniej fali w Rzeszowie – przypomina Kamil Smogorzewski, kierownik miejskiego projektu IBRiS.

Rzeczpospolita

W Bydgoszczy wskaŸnik zadowolenia to 84 proc., a w Krakowie – 81. Te odpowiedzi opisuj¹ m.in. skalê lokalnego patriotyzmu i przywi¹zania do miejsca zamieszkania i urodzenia. Wymowne s¹ te¿ odpowiedzi na pytanie „Czy w moim mieœcie ¿yje siê lepiej ni¿ w innych?". Tu tak¿e wygrywa Zielona Góra – twierdz¹co odpowiedzia³o ponad 50 proc. respondentów, podczas gdy w Krakowie by³o to nieco ponad 33 proc., a w Bydgoszczy tylko 10 proc. – Wynik Zielonej Góry wydaje siê tym lepszy, gdy zestawimy go z innymi miastami – podkreœla Smogorzewski. –Oko³o 48 proc. wskazañ pozytywnych we Wroc³awiu, 34 proc. w Krakowie i jedynie 10 proc. w Bydgoszczy. Niezwykle interesuj¹ce bêd¹ zatem wyniki badañ przeprowadzonych w Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim oraz odpowiedŸ na pytanie, które miasto w województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim jest lepszym miejscem do ¿ycia – dodaje.

Pozytywne oceny tego, jak ¿yje siê w mieœcie, przek³adaj¹ siê na cenzurki dla prezydentów miast. Tak¿e w tej kategorii prym wiedzie wiêc Zielona Góra i jej prezydent Janusz Kubicki, który od 16 lat rz¹dzi tym miastem. Niemal trzech na czterech zielonogórzan wystawi³o Kubickiemu oceny pozytywne (74,3 proc).

To mniej ni¿ w przypadku Tadeusza Ferenca z Rzeszowa (88 proc.), którego ocenialiœmy w pierwszej czêœci badania, ale na razie daje w naszym rankingu prezydentowi Zielonej Góry drugie miejsce. Rafa³a Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy, dobrze ocenia 57 proc. mieszkañców, a Jacka Majchrowskiego niemal 47 proc. krakowian.

– S¹ to wyniki gorsze od zanotowanych w przypadku prezydentów z poprzedniej fali – Aleksandry Dulkiewicz (64 proc.) oraz Jacka Sutryka (62 proc.) – przypomina Kamil Smogorzewski.

Gorsze oceny prezydenta Krakowa mog¹ wynikaæ ze skali problemów, z jakimi boryka siê stolica Ma³opolski, takimi jak smog czy problemy komunikacyjne, które w czêœci zale¿ne s¹ od dzia³añ w³adz miasta.

Czym wygrywa wiêc Zielona Góra? Jej mieszkañcy chwal¹ transport publiczny (84 proc.), sieæ dróg, chodników i œcie¿ek rowerowych (60 proc.), dostêpnoœæ Urzêdu Miasta (56 proc.) oraz ofertê rekreacyjn¹ (69 proc.). Ochrona zdrowia i rynek pracy s¹ natomiast oceniane najs³abiej.

W Krakowie najwy¿ej oceniane s¹ bezpieczeñstwo (62 proc.), us³ugi komunalne (77 proc.) i oferta kulturalna (77 proc). Z kolei mieszkañcy Bydgoszczy pozytywne oceny wyra¿aj¹ wobec transportu publicznego (63 proc.), us³ug komunalnych (65 proc.) oraz oferty kulturalnej (61 proc.).

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League