Poland

Sondaż: Jak Polacy oceniają decyzję rządu ws. ferii?

"Jak Pani/Pan ocenia decyzjê rz¹du, by ferie zimowe odby³y siê w jednym terminie dla ca³ej Polski?" - takie pytanie zadaliœmy uczestnikom sonda¿u SW Research dla rp.pl.

Uczestników sonda¿u SW Research dla rp.pl zapytaliœmy jak oceniaj¹ decyzjê premiera ws. ferii.

30 proc. respondentów oceni³o j¹ pozytywnie.

42,5 proc. ankietowanych oceni³o j¹ negatywnie.

27,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Organizacjê przerwy zimowej w jednym terminie krytycznie ocenia 45% respondentów w wieku do 24 lat i prawie co druga osoba o dochodach w granicach 2001 – 3000 z³. Decyzji rz¹du nieprzychylnych jest 57% mieszkañców miast licz¹cych do 20 tys. osób - komentuje wyniki badania Przemys³aw Weso³owski, prezes zarz¹du agencji badawczej SW Research.

Badanie zosta³o przeprowadzone przez agencjê badawcz¹ SW Research wœród u¿ytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24.11-25.11.2020 r. Analiz¹ objêto grupê 800 internautów powy¿ej 18. roku ¿ycia. Próba zosta³a dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby zosta³a skorygowana przy u¿yciu wagi analitycznej tak, by odpowiada³a strukturze Polaków powy¿ej 18. roku ¿ycia pod wzglêdem kluczowych cech zwi¹zanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzglêdniono zmienne spo³eczno-demograficzne.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches