Poland

Sondaż CBOS: PiS stracił prawie jedną czwartą poparcia

Polityka

Jaros³aw Kaczyñski, prezes PiS

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

31,3 proc. ankietowanych w sonda¿u, przeprowadzonym przez CBOS, zadeklarowa³o g³osowanie w wyborach parlamentarnych na Zjednoczon¹ Prawicê (Prawo i Sprawiedliwoœæ oraz Solidarn¹ Polskê i Porozumienie). Oznacza to spadek poparcia o 9,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania sprzed trzech tygodni.

Prawo i Sprawiedliwoœæ, mimo du¿ego spadku, uzyska³o najwiêksze poparcie w sonda¿u. Na drugim miejscu znalaz³a siê Koalicja Obywatelska, wskazana przez 18,1 proc. ankietowanych (wzrost o 2,4 pkt. proc.).

Oprócz tych dwóch ugrupowañ, w Sejmie znalaz³yby siê jeszcze trzy partie. Na podium sonda¿u znalaz³a siê Polska 2050 Szymona Ho³owni, popierana przez 9,7 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.). Na kolejnym miejscu uplasowa³a siê Konfederacja (8,1 proc., poparcie bez zmian), a za ni¹ Lewica (SLD, Wiosna, Razem), wskazana przez 6,9 proc. badanych (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekroczy³oby Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (PSL, Kukiz'15 i EUD). Mimo wzrostu poparcia o 0,6 pkt. proc. wynios³o ono tylko 3,7 pkt. proc.

Badanie zosta³o przeprowadzone w dniach 19-29 paŸdziernika na reprezentatywnej licz¹cej 1040 osób, badanych osobiœcie, telefonicznie i przez internet – metodami CAPI, CATI i CAWI.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better