Poland

Sondaż: Bez PiS-u Gowin i Ziobro poza Sejmem

Jaros³aw Gowin i Zbigniew Ziobro

Fotorzepa, Jerzy Dudek

W przypadku samodzielnego startu w wyborach koalicyjne Solidarna Polska i Porozumienie nie dosta³yby siê do Sejmu - wynika z sonda¿u Instytutu Badañ Pollster dla "Super Expressu".

Badanie zosta³o przeprowadzone 3 i 4 marca na próbie 1033 doros³ych Polaków.

Z sonda¿u wynika, ¿e przy wspólnym starcie Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwoœæ, Porozumienie i Solidarna Polska mog³yby liczyæ na 39,86 proc. g³osów.

Czytaj tak¿e:
Rz¹d: £agodzenie obostrzeñ mo¿liwe pod koniec marca

Kolejne miejsca w sonda¿u zajê³y Koalicja Obywatelska (20,32 proc.), Polska 2050 (17,32 proc.), Lewica (9,79 proc.) i Konfederacja (6,95 proc.). Progu wyborczego z wynikiem 4,8 proc. nie przekroczy³oby PSL.

Gdyby partia kierowana przez wicepremiera Jaros³awa Kaczyñskiego startowa³a bez obecnych koalicjantów, mog³aby liczyæ na poparcie rzêdu 38,07 proc. - wynika z sonda¿u.

Do parlamentu nie wesz³yby ani partia ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry (1,04 proc. poparcia), ani wicepremiera Jaros³awa Gowina (0,8 proc.).

Badanie wskazuje, ¿e gdyby PiS, Porozumienie i Solidarna Polska sz³y do wyborów osobno, w Sejmie znalaz³yby siê tak¿e KO (20,39 proc.), Polska 2050 (17,79 proc.), Lewica (9,61 proc.)i Konfederacja (7,02 proc.). Z poparciem rzêdu 4,33 proc. przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego znaleŸliby siê poza Sejmem.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored