Poland

"Solidarna Polska blokuje odpływ wyborców do Konfederacji"

WyraŸna wiêkszoœæ krajów cz³onkowskich UE jeszcze nie ratyfikowa³a porozumienia obejmuj¹cego zarówno Fundusz Odbudowy i skromniejszy Fundusz Ekologiczny oraz przede wszystkim siedmioletni bud¿et unijny - mówi³ w rozmowie z Zuzann¹ D¹browsk¹ europose³ Ryszard Czarnecki.

- Ja bym dostrzega³ nawet pewne plusy takiego dzia³ania - po pierwsze maj¹c poczucie w³asnej roli w tej koalicji, nie bêdzie ona nara¿ona na jakieœ próby podzia³ów, ale przede wszystkim to blokuje odp³yw wyborców z naszego obozu do Konfederacji, co jest rzecz¹ godn¹ zauwa¿enia - mówi³ europose³.

- Jestem g³êboko przekonany, ¿e wszystkie trzy ugrupowania (tworz¹ce Zjednoczon¹ Prawicê - red.) pójd¹ do wyborów parlamentarnych za dwa i pó³ roku razem, jako obóz Zjednoczonej Prawicy - stwierdzi³ jednoczeœnie Czarnecki.

- To siê po prostu wszystkim op³aca - doda³.

Football news:

Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law