Poland

Sobolewski: Nie ma planów wprowadzenia stanu wyjątkowego

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

Nie ma planów wprowadzenia stanu wyj¹tkowego, wi¹za³by siê on z mnóstwem ograniczeñ, m.in. w sferze gospodarczej i spo³ecznej – mówi³ w Programie 3 Polskiego Radia Krzysztof Sobolewski, przewodnicz¹cy Komitetu Wykonawczego PiS.

Sobolewski podkreœli³, ¿e sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest "trudna", wiêc "w tej sytuacji powinniœmy apelowaæ do zdrowego rozs¹dku rodziców tych dzieci". Doda³, ¿e ci, którzy nawo³uj¹ do uczestniczenia w protestach, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za "bombê biologiczn¹".

Przewodnicz¹cy Komitetu Wykonawczego PiS zapewni³, ¿e partia rz¹dz¹ca nie ma planów wprowadzenia stanu wyj¹tkowego. Uderzy³oby to bowiem przede wszystkim w sferê gospodarcz¹, ale i spo³eczn¹ i wi¹za³oby siê z wprowadzeniem "mnóstwa ograniczeñ".

Football news:

Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million
Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes