Poland

SN: niekonstytucyjny nakaz zapłaty z weksla in blanco

S¹d w postêpowaniu nakazowym na podstawie weksla zabezpieczaj¹cego kredyt konsumencki nie mo¿e pomin¹æ umowy kredytowej, któr¹ weksel zabezpiecza.

Chodzi bowiem o zagwarantowanie kredytobiorcy standardów ochrony europejskiego prawa konsumenckiego. To sedno najnowszego wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Ze skarg¹ nadzwyczajn¹ od nakazu zap³aty z weksla in blanco zabezpieczaj¹cego sp³atê kredytu konsumenckiego wyst¹pi³ prokurator generalny. Ów nakaz wyda³ S¹d Rejonowy w Bielsku-Bia³ej dla konsumentki, która zaci¹gnê³a kredyt w spó³ce udzielaj¹cej legalnie po¿yczek gotówkowych. Bank nie udzieli³by jej kredytu, bo by³a bezrobotna. Od nakazu zap³aty nie zdo³a³a skutecznie wnieœæ odwo³ania, wiêc sta³ siê prawomocny. Sprawê bada³ UOKiK i uzna³, ¿e czêœæ warunków umownych narusza³a zbiorowe interesy konsumentów.

S¹d Najwy¿szy uchyli³ nakaz, uznaj¹c, ¿e narusza konstytucyjn¹ zasadê ochrony konsumentów, bo nie zapewnia³ ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi wynikaj¹cej z unijnej dyrektywy 93/13. Niezale¿nie bowiem od zainicjowania postêpowania nakazowego na podstawie weksla, z natury prostszego i szybszego dla wierzyciela, s¹d powinien ka¿dorazowo zweryfikowaæ nie tylko weksel zabezpieczaj¹cy umowê konsumenck¹, ale i sam¹ umowê.

– Aby siê upewniæ, ¿e nakaz zap³aty wydany na podstawie weksla nie pozbawi konsumenta ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi – wskaza³ w uzasadnieniu wyroku sêdzia SN Aleksander Stêpkowski. – Wydawanie nakazu na podstawie samego weksla bez kontroli umowy, na podstawie której zosta³ wystawiony, mog³oby doprowadziæ do obejœcia unormowañ dyrektywy 13/93 i zagrozi³oby zbiorowym interesom konsumentów – doda³ sêdzia.

Sygnatura akt: I NSNc 22/20

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out