Poland

Śmiertelność w Polsce w styczniu wyższa niż przed rokiem

W porównaniu z ubieg³ym rokiem i latami poprzednimi w pierwszych tygodniach stycznia 2021 r. œmiertelnoœæ w Polsce by³a wy¿sza - wynika z najnowszych oficjalnych danych. Rok do roku wzrost liczby zgonów wynosi 33 proc.

Na stronach rz¹dowych opublikowane zosta³y najnowsze dane dotycz¹ce liczby zgonów zarejestrowanych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmuj¹ zgony na terytorium Polski, dla których sporz¹dzony zosta³ akt zgonu. Rejestr Stanu Cywilnego nie zawiera informacji o przyczynach zgonu.

Czytaj tak¿e: Praca w tych zawodach stwarza najwiêksze zagro¿enie zgonu na COVID

W opublikowanych w poniedzia³ek danych znalaz³a siê korekta liczby zgonów z 2020 r. - wzros³a ona o 73 i wynosi 486 147. Œrednia roczna liczba zgonów z lat 2016-2019 w Polsce wed³ug Rejestru Stanu Cywilnego to 403 767. Oznacza to, ¿e œmiertelnoœæ w poprzednim roku by³a w Polsce wy¿sza o ponad 82 tys. ni¿ w ubieg³ych latach.

W okresie od 12 marca 2020 (pierwszy przypadek œmiertelny zwi¹zany z COVID-19 w Polsce) do 1 stycznia 2021 r. Ministerstwa Zdrowia informowa³o o œmierci 28 960 osób zaka¿onych nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Równie¿ dane ze stycznia 2021 r. wskazuj¹ na wzrost œmiertelnoœci w Polsce. Z danych Rejestru Stanu Cywilnego wynika, ¿e w ci¹gu dwóch pierwszych tygodni roku w zarejestrowano w Polsce 22 297 zgonów. Dla porównania, w latach 2016-2020 liczba ta wynosi³a odpowiednio: 16 188, 19 591, 16 513, 17 319 i 16 745.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Po szeœciu dniach spadku wzrost liczby pacjentów z COVID-19
Najmniej nowych zaka¿eñ od 111 dni

Liczba zgonów w dwóch pierwszych tygodniach stycznia bie¿¹cego roku by³a o 5 552 wy¿sza ni¿ w roku ubieg³ym, co oznacza wzrost o 33 proc.

Football news:

Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches