Poland

"Służby ktoś dopisał do szczepień w ostatniej chwili"

Szpital MSWiA

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Myœlê, ¿e to zosta³o do³¹czone do rozporz¹dzenia w ostatniej chwili - tak Pawe³ Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID skomentowa³ fakt, ¿e w etapie pierwszym szczepieñ na COVID-19 szczepieni maj¹ byæ przedstawiciele s³u¿b mundurowych i prokuratury.

Ekspert zwróci³ uwagê, ¿e "wœród prokuratorów da³oby siê wydzieliæ osoby nara¿one (na ostry przebieg COVID-19 - red.) ze wzglêdu na wiek" ale, "co do zasady, prokuratorzy jako cywilna s³u¿ba powinna byæ w tym samym zakresie szczepiona jak inne grupy, czyli pod k¹tem analizy ryzyka".

Dr Grzesiowski wyrazi³ opiniê, ¿e "s³u¿by jako ca³oœæ, (...) ten blok nie by³ planowany w strategii, myœlê, ¿e to zosta³o do³¹czone do rozporz¹dzenia w ostatniej chwili". Jak doda³ nale¿a³oby wyjaœniæ, na którym etapie dopisano s³u¿by mundurowe do etapu I szczepieñ.

Football news:

Schalke has sacked head coach Gross and the sports director. The team is last in the Bundesliga
Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him