Poland

Służbowa tradycja w koalicji PO–PiS

Kilka lat temu KGHM napuœci³ premiera Tuska, by ten napuœci³ ABW na Kanadyjczyków z Luminy, chc¹cych w Polsce poszukiwaæ z³ó¿ miedzi, czego KGHM sam zrobiæ nie umia³.

Dziœ inny „narodowy czempion" PGE chce napuœciæ ABW na Niemców z E.ON i w³adze Szczecina za za³o¿enie spó³ki New Cogen, która planuje w Ciep³owni Rejonowej D¹bska wytwarzaæ wiêcej ciep³a ze Ÿród³a kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym zamiast wêgla, co jest zgodne z nowymi planami rz¹du i przyjêt¹ strategi¹ samego PGE. Grozi to ponoæ elektrociep³owniom Pomorzany i Szczecin „utrat¹ setek miejsc pracy" i „podwy¿szeniem cen ciep³a". Smaczku sprawie nadaje fakt, ¿e elektrociep³ownie te nale¿¹ do Zespo³u Elektrowni Dolna Odra, który nale¿y do PGE, a trwa tam w³aœnie pogotowie strajkowe przeciwko zapowiedzianym wczeœniej zwolnieniom grupowym.

Nie ma siê czemu dziwiæ. Jaros³aw Kaczyñski og³osi³ przecie¿, ¿e „wprowadzanie do spó³ek ludzi, którzy maj¹ co najmniej doktorat z ekonomii albo prawa zwi¹zanego z gospodark¹, koñczy siê fatalnie", wiêc trzeba „odwo³aæ siê do innego mechanizmu" i „mianowania ludzi z bliskich œrodowisk, którzy realizuj¹ nasz program". I partyjno-pañstwowy program rozwoju gospodarki opartej na wêglu by³ realizowany. Teraz zamiast doktoratów w naprawie programu maj¹ siê przydaæ s³u¿by specjalne.

Kiedyœ Szczecin chcia³ zbudowaæ z PGE spalarniê odpadów. Jednak „top management" „narodowego czempiona" nie by³ tym zainteresowany. W efekcie Zak³ad Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator stan¹³ na Ostrowie Grabowskim. Jego budowê w ubieg³ym roku kontrolowa³o... CBA! Taka „kogeneracja" z ABW.

Gwoli sprawiedliwoœci trzeba dodaæ, ¿e tradycja anga¿owania s³u¿b nie zmienia siê wraz ze zmian¹ w³adzy w koalicji PO–PiS. W 2006 r. kontrwywiad wojskowy zajmowa³ siê handlem miêsem z Rosj¹. W 2012 r. ABW z w³asnej inicjatywy og³osi³a, ¿e prywatyzacja kolejki na Kasprowy Wierch (cztery wagoniki, parê kilometrów lin stalowych i szeœæ s³upów) grozi „bezpieczeñstwu ekonomicznemu pañstwa". No có¿ – jakie pañstwo, takie s³u¿by i takie jego ekonomiczne bezpieczeñstwo. W 2010 r. w Szczecinie zbankrutowa³ nawet Polmos produkuj¹cy wódkê! Ale jego g³ównym akcjonariuszem – jak w przypadku PGE – te¿ by³ Skarb Pañstwa.

Na szczêœcie prezydent Piotr Krzystek i radni Szczecina siê ABW nie przestraszyli. Jak na razie od podjêcia uchwa³y o wejœciu miasta do spó³ki z E.ON minê³o ju¿ 48 godzin, a ABW jeszcze nigdzie nie wkroczy³a.

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni £azarskiego i szefem rady WEI

Football news:

Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)