Poland

"Słowa Dudy są niegodne głowy państwa demokratycznego"

Andrzej Duda

Fotorzepa, Robert Gardziñski

- WypowiedŸ prezydenta to nie jest tylko jakaœ niezrêcznoœæ, ale to jest ujawnienie tego, ¿e w zasadzie nie zamierza wyst¹piæ w roli, któr¹ przypisuje konstytucja g³owie pañstwa - oceni³ s³owa prezydenta Andrzeja Dudy by³y prezydent Bronis³aw Komorowski.

Zgodnie z decyzj¹ prokuratora krajowego Bogdana Œwiêczkowskiego i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry prokuratorzy Mariusz Krasoñ, Katarzyna Kwiatkowska, Ewa Wrzosek, Jaros³aw Onyszczuk, Daniel Drapa³a oraz kilkunastu innych musz¹ porzuciæ swoje macierzyste jednostki i ekspresowo udaæ siê w Polskê. Oficjalny powód to pomoc jednostkom w kraju dotkniêtym koronawirusem. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e maj¹ pracowaæ z daleka od domu za karê.

- Akurat w zawodach prawniczych jest tak, ¿e zawód prawniczy mo¿na sobie zmieniæ. Bêd¹c prokuratorem mo¿na przejœæ sobie do innego zawodu prawniczego. Je¿eli prokuratorom jest tak bardzo Ÿle, narzekaj¹, to ja tu problemu nie widzê. Niekoniecznie trzeba pracowaæ w pañstwowym zawodzie prawniczym. Mo¿na byæ adwokatem, radc¹ prawnym, notariuszem - skomentowa³ tê sytuacjê prezydent Andrzej Duda.

Do s³ów prezydenta odniós³ siê w rozmowie z TVN24 Bronis³aw Komorowski. - Ta wypowiedŸ prezydenta to nie jest tylko niezrêcznoœæ, ale to jest ujawnienie tego, ¿e w zasadzie nie zamierza wyst¹piæ w roli, któr¹ g³owie pañstwa przypisuje konstytucja - powiedzia³ by³y prezydent.

- Wpadki i gafy zdarzaj¹ siê ka¿demu, ka¿demu prezydentowi, tak¿e mnie równie¿ siê zdarza³y, (...) ale niektóre z nich œwiadcz¹ o tym, jakie pogl¹dy maj¹ poszczególni politycy i to mnie najbardziej niepokoi - oceni³ Komorowski.

By³y prezydent skomentowa³ równie¿ inn¹ wypowiedŸ Andrzeja Dudy. - Policja u nas zachowuje siê w niezwykle profesjonalny sposób. Proszê zauwa¿yæ, ¿e u nas nie ma przypadków, ¿e ktokolwiek zgin¹³ - mówi³ Duda.

- Prezydent jest od tego, aby jednak stawiaæ wy¿sze wymagania policji, ni¿ tylko to, ¿e nikogo nie zabije w czasie demonstracji. To uwa¿am nie tylko za absolutn¹ niezrêcznoœæ, ale wypowiedŸ, która zdradza sposób myœlenia i pogl¹dy g³owy pañstwa. Powiem wprost - to s¹ pogl¹dy i s³owa niegodne g³owy pañstwa demokratycznego - skomentowa³ Komorowski.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before