Poland

Sławomir Nowak pozostanie w areszcie do 20 kwietnia

By³y minister transportu S³awomir Nowak pozostanie w areszcie do 20 kwietnia - zdecydowa³ s¹d.

Za¿alenie obrony na zastosowane wobec S³awomira Nowaka tymczasowe aresztowanie nie zosta³o uwzglêdnione przez S¹d Apelacyjny w Warszawie - poinformowa³ Stanis³aw ¯aryn, rzecznik prasowy ministra-koordynatora s³u¿b specjalnych.

By³y minister transportu ma pozostaæ w areszcie do 20 kwietnia.

Stosowany wobec Nowaka areszt tymczasowy zosta³ przed³u¿ony przez S¹d Okrêgowy w Warszawie w po³owie stycznia - sprzeciwi³a siê temu obrona, wnosz¹c za¿alenie.

To kolejny raz, gdy s¹d przed³u¿a tymczasowy areszt Nowaka, zatrzymanego pod koniec lipca 2020 r. W paŸdzierniku na wniosek prokuratury warszawski S¹d Okrêgowy przed³u¿y³ ten œrodek zapobiegawczy o trzy miesi¹ce. Przed³u¿ony - o dwa miesi¹ce - zosta³ wówczas tak¿e areszt dla przedsiêbiorcy Jacka P.

Pod koniec wrzeœnia trzy kolejne osoby zosta³y zatrzymane przez CBA w zwi¹zku z postêpowaniem dotycz¹cym Nowaka. Wœród zatrzymanych byli m.in. by³y prezes koncernu paliwowo-energetycznego Dariusz K. oraz by³y cz³onek zarz¹du spó³ek energetycznych Wojciech T.

Przeprowadzane przez CBA czynnoœci mia³y zwi¹zek ze œledztwem prowadzonym wraz z Prokuratur¹ Okrêgow¹ w Warszawie przeciwko Nowakowi i innym osobom podejrzanym o przestêpstwa korupcyjne oraz udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej. "Postêpowanie jest rozwojowe, ca³y czas gromadzone i analizowane s¹ w sprawie materia³y dowodowe" - informowa³y s³u¿by prasowe CBA.

Pod koniec lipca S³awomir Nowak, by³y minister transportu i by³y szef ukraiñskiego Ukrawtodoru zosta³ aresztowany na trzy miesi¹ce. Wczeœniej us³ysza³ zarzuty kierowania grup¹ przestêpcz¹, korupcji i prania brudnych pieniêdzy.

S³awomir Nowak by³ w latach 2011-2013 ministrem transportu w rz¹dzie PO-PSL premiera Donalda Tuska, póŸniej kierowa³ pracami ukraiñskiej agencji drogowej Ukrawtodor. Wraz z nim zatrzymano w tej sprawie Dariusza Z., by³ego dowódcê JW "GROM" oraz przedsiêbiorcê z Gdañska Jacka P.

Nowak nie przyzna³ siê do winy. Swoje zatrzymanie okreœli³ mianem "politycznej ustawki".

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals