Poland

Skutki uchylenia kary za opóźnienia w płatnościach

UOKiK

Fotorzepa / Krzysztof Sk³odowski

Nawet, jeœli po wielu latach postêpowañ oka¿e siê, ¿e decyzja Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów by³a b³êdna i kara finansowa podlega zwrotowi, to jednak bez odsetek.

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) informuje o kolejnych postêpowaniach dotycz¹cych nieterminowego regulowania p³atnoœci przez przedsiêbiorców, a do 31 stycznia 2021 r., kierownicy wiêkszych podatników musz¹ z³o¿yæ sprawozdania dotycz¹ce tej kwestii. Na ich podstawie, Prezes UOKiK na³o¿y zapewne liczne i dotkliwe kary.

Dwuznaczna sytuacja

Ka¿dy wie, ¿e jeœli komuœ bezpodstawnie zabra³ pieni¹dze, to musi je oddaæ z odsetkami. Odmienne postêpowanie powszechnie uznaje siê za nieuczciwe. Prezes UOKiK wielokrotnie uznawa³ za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami postanowienia wzorców umownych pozbawiaj¹ce konsumentów praw do odsetek.

Zdziwienie budzi zatem, i¿ w przypadku kar nak³adanych przez Prezesa UOKiK, na podstawie Ustawy o przeciwdzia³aniu nadmiernym opóŸnieniom w transakcjach handlowych, jeœli decyzja o na³o¿eniu kary zostanie uchylona lub s¹d uzna, ¿e by³a niewa¿na np. dlatego, ¿e ukarano niew³aœciwego przedsiêbiorcê, to taka nie...

Football news:

Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi