Poland

Skoki narciarskie. Polacy zasłużyli na samolot

Markus Eisenbichler i Halvor Egner Granerud wygrali konkursy w Ruce. Dawid Kubacki dwa razy stan¹³ na podium i jest trzeci w PŒ.

Skoczkowie trenera Michala Doležala lepiej pokazali siê w sobotê, gdy Piotr ¯y³a by³ drugi, a Kubacki trzeci i obaj pojawili siê obok Eisenbichlera na sanitarnie poszerzonym podium. Klemens Murañka by³ dziewi¹ty, a wszyscy Polacy zdobyli punkty PŒ.

Dzieñ póŸniej znów bardzo dobrze skaka³ Kubacki (ponownie trzeci), Kamil Stoch siê poprawi³ – by³ siódmy, ale ¯y³a (23.) straci³ drugie miejsce w PŒ, Murañka niespodziewanie przepad³ w kwalifikacjach, a Andrzej Stêka³a zakoñczy³ start na pierwszej serii.

Liderzy kadry wyjechali jednak z Kuusamo w dobrych nastrojach: na pocz¹tku sezonu s¹ blisko najlepszych, nikt nie bêdzie im wypomina³ braku pierwszego zwyciêstwa w Kuusamo, zas³u¿yli na komfort szybkiego powrotu samolotem do kraju, a nie ponown¹ podró¿ promowo-samochodow¹.

Eisenbichler potwierdzi³ œwietn¹ formê, Granerud równie¿, klasyfikacja PŒ jest tego dowodem. Przyjemnoœæ ogl¹dania skoków zwiêksza³a prawdziwa zima, w dodatku rywalizacja przebieg³a w miarê p³ynnie, a wiatr nie by³ najwa¿niejszym tematem.

Wiêksze emocje budzi³y informacje o zaka¿eniach koronawirusem. Najpierw przysz³y wieœci z Austrii o chorobie obroñcy Pucharu Œwiata Stefana Krafta oraz Michaela Hayboecka, którzy do³¹czyli do ju¿ wczeœniej chorych trenera kadry Andreasa Widhölzla, jego asystenta oraz Gregora Schlierenzauera i Philippa Aschenwalda.

W niedzielê w Kuusamo okaza³o siê, ¿e zaka¿ony jest Czech Filip Sakala, co oznacza³o rezygnacjê ze startu ca³ej czeskiej czwórki. Z rywalizacji wycofa³ siê te¿ Bu³gar Wadim Zografski, gdy okaza³o siê, ¿e Covid-19 maj¹ jego trenerzy.

Austriacy ju¿ znaleŸli wyjaœnienie. – Na podstawie czasu wystêpowania objawów mo¿na przypuszczaæ, ¿e infekcje mia³y miejsce w podró¿y do Wis³y lub nied³ugo póŸniej. Sta³o siê jasne, ¿e musimy ca³y czas nosiæ lepsze maski, typu FFP2. W Wiœle nosiliœmy maski uszyte tylko z materia³u – oceni³ Mario Stecher, odpowiednik Adama Ma³ysza w Austriackim Zwi¹zku Narciarskim.

Austriaccy alpejczycy od pocz¹tku sezonu maj¹ nakaz noszenia masek FFP2 w pomieszczeniach, jeœli przebywaj¹ w nich d³u¿ej ni¿ kwadrans. Maski materia³owe mog¹ stosowaæ do wywiadów w plenerze z zachowaniem w³aœciwego dystansu.

Nastêpne konkursy PŒ odbêd¹ siê 5 i 6 grudnia w Ni¿nym Tagile. Za Ural nie polec¹ najlepsi Polacy. Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr ¯y³a maj¹ bezpiecznie szykowaæ siê w kraju (prawdopodobnie w Zakopanem) do startu w mistrzostwach œwiata w lotach (11–13 grudnia w Planicy).

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup