Poland

Skarbówka chce podatku mimo strat

Podatek dochodowy

Adobe Stock

Przedsiêbiorcy zap³ac¹ 4 proc. od nadwy¿ki ponad milion z³otych. Tego, kto odejmie straty z poprzednich lat, czeka spór.

Mimo ¿e termin rozliczenia daniny solidarnoœciowej up³ywa ju¿ za dwa miesi¹ce, przedsiêbiorcy nadal nie wiedz¹, od jakiej podstawy j¹ p³aciæ.

Niejasne zasady

– Spór dotyczy rozliczenia strat z poprzednich lat. Fiskus nie zgadza siê na ich odliczenie. To niekorzystne stanowisko. Przedsiêbiorcy odczuj¹ jego konsekwencje szczególnie w ci¹gu najbli¿szych kilku lat, jeœli nie bêd¹ mogli uwzglêdniæ strat powsta³ych w okresie pandemii. – mówi Grzegorz Grochowina, deputy director w KPMG w Polsce. – Ten, kto obawia siê sporu z fiskusem, mo¿e zap³aciæ daninê bez odliczenia strat, a póŸniej z³o¿yæ korektê i wnosiæ o stwierdzenie nadp³aty – dodaje.

Danina solidarnoœciowa wynosi 4 proc. od nadwy¿ki ponad 1 mln z³. Przy jej wyliczeniu nale¿y, zgodnie z art. 30h ustawy o PIT, uwzglêdniæ sumê dochodów:

– opodatkowanych wed³ug skali podatkowej, np. z pracy, z dzia³alnoœci gospodarczej, z rent, emerytur, dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie, z praw autorskich, wykazanych w PIT-40A, PIT-36, PIT-37 (art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy o PIT),

– z zysków kapita³owych, czyli ze zbycia udzia³ów, akcji, pochodnych instrumentów finansowych, wykazanych w PIT-38 (art. 30b ustawy o PIT),

– z dzia³alnoœci gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, wykazanych w PIT-36L (art. 30c ustawy o PIT),

– z zagranicznej spó³ki kontrolowanej (art. 30f).

Skarbówka upiera siê przy stanowisku, ¿e nawet jeœli strata z poprzedniego roku znacznie obni¿y PIT, to nie wp³ynie na wysokoœæ daniny solidarnoœciowej. Tak¹ interpretacjê (nr 0113-KDIPT 2-3.4011. 610.2020.1.KS) otrzyma³ jeden z przedsiêbiorców. „Wnioskodawca nie mo¿e uwzglêdniæ straty z dzia³alnoœci gospodarczej z 2018 r. na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnoœciowej zarówno za 2019 r., jak i za 2020 r." – twierdzi³ fiskus.

Innego zdania w tej sprawie by³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. I SA/Go 398/20). Uzna³, ¿e podatnik rozliczaj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wed³ug stawki liniowej odliczy straty z tego samego Ÿród³a.

– Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e to pocz¹tek korzystnej dla podatników linii orzeczniczej – mówi Grzegorz Grochowina.

£atwo o pomy³kê

Dodaje, ¿e przy rozliczaniu daniny ³atwo o pomy³kê.

– W tamtym roku czêstym b³êdem by³o obliczanie jej od przychodów opodatkowanych podatkiem zrycza³towanym, np. od lokat bankowych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e danina ich nie obejmuje – mówi Grochowina.

Powinny te¿ uwa¿aæ osoby maj¹ce dochody z zagranicy. Mog¹ one wp³yn¹æ na podstawê obliczenia daniny, jednak zale¿y to od kraju. Ministerstwo Finansów wyjaœnia, ¿e wy³¹czone z podstawy obliczenia daniny s¹ dochody, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje siê metodê wy³¹czenia z progresj¹. Chodzi o dochody uzyskane w krajach takich jak np. Francja, Niemcy czy W³ochy. Do podstawy obliczenia daniny wlicza siê natomiast dochody z krajów, z którymi ³¹cz¹ nas umowy z metod¹ kredytu podatkowego, jak np. z Wielkiej Brytanii, USA i Rosji.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP

Daninê solidarnoœciow¹ bêdzie trzeba wp³aciæ w tym roku na mikrorachunek, a nie jak w roku ubieg³ym – na rachunek urzêdu skarbowego. Osoby korzystaj¹ce z systemu Twój e-PIT powinny pamiêtaæ, ¿e nie oblicza on daniny, nale¿y j¹ rozliczyæ osobno. Dla przedsiêbiorców du¿ym problemem mo¿e byæ brak mo¿liwoœci odliczenia strat za poprzedni rok. Nadziejê daj¹ jednak pierwsze wyroki, w których s¹dy administracyjne pozwalaj¹ odliczyæ straty. Co wa¿ne, o tym, czy ktoœ zap³aci daninê, mog¹ zdecydowaæ jego zagraniczne zarobki. Dotyczy to jednak tylko dochodów z tych pañstw, z którymi ³¹cz¹ nas umowy z metod¹ kredytu podatkowego, jak np. Wielka Brytania czy Holandia. Nie uwzglêdnia siê tu dochodów np. z Niemiec czy Francji. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e osoby rozliczaj¹ce siê wspólnie z ma³¿onkiem mog¹ obni¿yæ swój PIT, ale daninê ka¿dy z nich wykazuje od w³asnych dochodów. Wspólne rozliczenie nie daje tu korzyœci.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored