Poland

Singapur: Dwa tygodnie bez lokalnego zakażenia koronawirusem

Singapur

AFP

W Singapurze od 14 dni nie wykryto lokalnego zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 - informuje Reuters. W³adzom kraju uda³o siê wygasiæ ogniska epidemii w kwaterach cudzoziemskich pracowników - g³ównie z Bangladeszu, Indii i Chin.

W kwietniu Singapur by³ pañstwem Azji po³udniowo-wschodniej z najwiêksz¹ liczb¹ zaka¿eñ wykrywanych w regionie w ci¹gu doby.

Aby uporaæ siê z epidemi¹ Singapur wprowadzi³ dwumiesiêczny lockdown w kwietniu. Obecnie w pañstwie obowi¹zkowe jest noszenie masek w miejscach publicznych i zachowywanie dystansu spo³ecznego. Granice kraju pozostaj¹ w du¿ej mierze zamkniête dla cudzoziemców.

Football news:

Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach