Poland

Siemoniak: PO chce znaleźć sposób na bycie dalej potrzebną

Tomasz Siemoniak

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Platforma ma mocne fundamenty budowane przez 20 lat wœród wyborców, wœród w³asnych cz³onków struktur. To jest bardzo mocna rêkojmia do dzia³ania na przysz³oœæ. Platforma pokaza³a, ¿e nie jest parti¹ jednego sezonu – mówi Tomasz Siemoniak, wiceszef PO, by³y minister obrony narodowej w rozmowie z Micha³em Kolanko.

Goœæ podcastu „Game Changer” przy okazji 20. rocznicy powstania Platformy Obywatelskiej wspomina pocz¹tki partii. Mówi te¿ o zapowiadanej nowej deklaracji ideowej PO. – Bêdzie to deklaracja partii szerokiego centrum, która ma dumê ze swoich dwudziestoletnich osi¹gniêæ, która odwo³uje siê do korzeni w polskiej historii i polityce i jest zakorzeniona w ró¿nych patriotycznych tradycjach – mówi pose³ Siemioniak. I dodaje, ¿e Platforma chce znaleŸæ sposób na bycie dalej potrzebn¹ w Polsce w trzeciej dekadzie XXI wieku, gdzie œwiat i wyzwania s¹ zupe³nie inne ni¿ dwadzieœcia lat temu.

Jak bêdzie wygl¹da³a deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej? Czy zostanie w niej ujêty rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa? Czy opozycja bêdzie ze sob¹ wspó³pracowaæ? Jak praca zdalna wp³ynê³a na pracê polityków? Jak Twitter zmienia debatê publiczn¹? O tym wszystkim w najnowszym odcinku podcastu „Game Changer”.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17