Poland

Senator PiS: Czy ostatnie pół roku zostało wykorzystane?

Jan Maria Jackowski, senator PiS

tv.rp.pl

- Rodzi siê pytanie, czy ostatnie pó³ roku zosta³o prawid³owo wykorzystane na przygotowanie odpowiednio zarówno szpitali, jak i opinii publicznej do tego stanu epidemii, jaki teraz mamy - powiedzia³ Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwoœci.

Szef rz¹du przedstawi³ w Sejmie informacjê na temat stanu przygotowania pañstwa na rosn¹c¹ falê zaka¿eñ SARS-CoV-2 i wywo³ywanej nim choroby Covid-19, a tak¿e wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa.

Morawiecki mówi³ m.in., ¿e strategia rz¹du by³a skuteczna, poniewa¿ liczba zaka¿eñ na milion mieszkañców jest mniejsza ni¿ w czêœci krajów Europy. Powo³uj¹c siê na wskaŸniki OECD i KE premier stwierdzi³, ¿e przez kryzys zwi¹zany z koronawirusem Polska przesz³a relatywnie such¹ stop¹.

Dowiedz siê wiêcej: Nauczanie zdalne tak¿e w szko³ach podstawowych. Premier: Wkrótce decyzja

Szef rz¹du powiedzia³, ¿e w czasie epidemii nie ma ca³kiem bezpiecznych miejsc, gdy¿ wirus rozpowszechni³ siê wszêdzie. Doda³, ¿e szko³y œrednie przesz³y na tryb zdalny lub hybrydowy. - Z wysok¹ doz¹ prawdopodobieñstwa dzisiaj podejmiemy decyzjê, ¿e tak¿e wy¿sze klasy szkó³ podstawowych bêd¹ podlega³y nauczaniu zdalnemu lub hybrydowemu - oœwiadczy³.

Jan Maria Jackowski, pytany w RMF FM o s³owa premiera, przywo³a³ s³owa g³ównego doradcy premiera ds. walki z Covid-19, prof. Andrzeja Horbana. - Na pewno nie zrobiono wszystkiego, to jest oczywista oczywistoœæ (...). Skala wyobra¿enia rz¹dz¹cych nie objê³a tak du¿ej liczby zaka¿eñ - mówi³ prof. Horban w tej samej stacji.

- Wstrz¹snê³y mn¹ jego s³owa. On wypowiedzia³ tak¹ opiniê, ¿e niestety ostatnie pó³ roku nie zosta³y odpowiednio wykorzystane. Mówi to doradca premiera, wiêc to osoba, któr¹ trudno podejrzewaæ o jakieœ opozycyjne nastawienie do rz¹du - stwierdzi³ Jackowski. - Trudno, ¿ebym siê wypowiada³ miarodajnie, czy rz¹d przespa³ (ostatnie pó³ roku - red.), czy nie przespa³ - od tego s¹ fachowcy - doda³.

- S¹dzê, ¿e mimo ¿e takie opinie pojawia³y siê jeszcze na wiosnê, ¿e bêdzie druga fala, to sadzê, ¿e póŸniej by³o takie usypiaj¹ce przekonanie, ¿e wirus odpuœci³ - oceni³ senator PiS.

- Rodzi siê pytanie, czy ostatnie pó³ roku zosta³o prawid³owo wykorzystane na przygotowanie odpowiednio zarówno szpitali, jak i opinii publicznej do tego stanu epidemii, jaki teraz mamy - powiedzia³ Jackowski.

Football news:

Jose Mourinho: Chelsea have an amazing squad. Can play Mendy or the most expensive goalkeeper in the history of the Premier League
Andrea Pirlo: Ronaldo is a bit tired after so many games. We agreed that he will rest
Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January