Poland

Senat uchwałą potępi działania PiS

Wrd podpisanych jest te marszaek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

W czwartek wysza izba parlamentu przyjmie uchwa w sprawie sdownictwa, w ktrej zagrozi rzdzcym odpowiedzialnoci sdow dowiedziaa si Rzeczpospolita. Senatorowie PiS chc wyj w tym czasie z sali.

Projekt uchway w obronie niezawisoci sdziw i niezalenoci wymiaru sprawiedliwoci wnioso we wtorek 22 senatorw opozycji, majcej po padziernikowych wyborach wikszo w drugiej izbie parlamentu. Wrd podpisanych jest te marszaek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

Wymiar sprawiedliwoci Rzeczypospolitej Polskiej jest przedmiotem niewyobraalnej w skutkach dewastacji. W okresie zaledwie czterech lat zniszczony zosta autorytet Trybunau Konstytucyjnego. Zmiany dokonane w odniesieniu do Krajowej Rady Sdownictwa w znacznym stopniu uzaleniy ten organ od wadzy wykonawczej. Lekcewaone s opinie orzeczenia europejskich instytucji, w tym Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej i Komisji Weneckiej. Jawnie dyskredytowane s wyroki Sdu Najwyszego. Niezawiso sdziowska jest podwaana, a sami sdziowie stali si obiektem rozmaitych agresywnych dziaa ze strony wadzy. Instytucje pastwowe, finansowane ze rodkw publicznych, prowadz akcje dezawuowania sdw, a w wielu wypadkach konkretnych sdziw brzmi pierwsza cz projektu.

Dalej senatorowie opozycji pisz, e w wyniku tych dziaa Polska przestaje by uwaana na arenie midzynarodowej za demokratyczne pastwo prawa i przedstawiaj list swoich szeciu da. Jest wrd nich m.in. zaprzestanie represji wobec sdziw, zaprzestanie politycznych ingerencji w instytucje sdownicze, a take wdroenia rozstrzygni instytucji europejskich, w tym przede wszystkim Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej, bez zbdnej zwoki i faszywych sugestii, i s podejmowane na szkod Rzeczypospolitej.

Senat w uchwale ma te wyrazi uznanie dla tych wszystkich sdziw, a take reprezentantw innych zawodw prawniczych, ktrzy odwanie, mimo grb i represji, przeciwstawiaj si dewastacji wymiaru sprawiedliwoci i czsto ponosz z tego powodu dotkliwe konsekwencje.

Najmocniejszy fragment znalaz si na kocu: Jako Senatorowie RP zapewniamy: nadejdzie czas, gdy krzywdy zostan naprawione, a zachowania niegodne i niezgodne z prawem osdzone.

Autorem projektu jest senator KO Bogdan Zdrojewski. Dlaczego zoy go wanie teraz? Pretekstw byo kilka. Pierwszym s fizyczne ataki na sdziw, nie tylko na sali rozpraw, ale te na ulicy, a z lawin agresji mamy do czynienia w portalach spoecznociowych. Drugim s pierwsze skutki ustawy tzw. kagacowej, polegajce na tym, e ponad 20 proc. sdziw rezygnuje z ubiegania si o awanse. Ostatnia rzecz to agresywna postawa wobec niektrych sdziw, w tym Juszczyszyna i Tulei. Maj kolejne rozprawy dyscyplinarne i to ju zamienia si w powane szykany z udziaem instytucji pastwa wyjania Bogdan Zdrojewski.

Potwierdza, e uchwaa ma zosta przyjta w czwartek, a tego dnia rano projektem zajm si komisje senackie. Ju wiadomo, e wprowadz kilka poprawek. Ich celem jest m.in. nawizanie do uchwa Rady Europy, istotnych dla sdownictwa mwi. Pojcie osdzone, ktre funkcjonuje na kocu projektu, zostanie zmienione na bardziej precyzyjne dodaje.

Senatorowie PiS i tak tre projektu oceniaj jako agresywn. Pojawia si w nim element straszenia, ktry nie mia miejsca trzydziestoletniej historii Senatu komentuje wicemarszaek Senatu z PiS Stanisaw Karczewski. To ju nie jest tworzenie alternatywnej polityki, ale dewastowanie pastwa. Dezawuowanie wszystkiego i nie zgadzanie si na wszystko, co dzieje si bez udziau opozycji, jest niegodne. To podwaanie demokratycznego wyboru, na co patrz z wielk przykroci dodaje wicemarszaek.

Z naszych nieoficjalnych rozmw z senatorami PiS wynika, e zamierzaj zbojkotowa czwartkowe gosowanie nad uchwa. Wyjcie z sali byoby przyznaniem si do wspudziau w dewastacji wymiaru sprawiedliwoci odpowiada senator Zdrojewski.