Poland

Senat odrzucił nowelizację ustawy covidowej

Posiedzenie Senatu

Fotorzepa, Jakub Kamiñski

W pi¹tkowy wieczór Senat zadecydowa³ o odrzuceniu tzw. ustawy covidowej. Przepisy stanowi¹ o tym, ¿e jedynie medycy bezpoœrednio skierowani do pracy przy pacjentach z koronawirusem otrzymaj¹ specjalne dodatki do pensji.

Przypomnijmy, ¿e to kolejna nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z przeciwdzia³aniem sytuacjom kryzysowym zwi¹zanym z wyst¹pieniem Covid-19. Pocz¹tkowo regulacje mia³y gwarantowaæ specjalne dodatki do wynagrodzeñ wszystkim medykom zaanga¿owanym w walkê z wirusem.

Pieni¹dze mieli otrzymywaæ wszyscy lekarze walcz¹cy z koronawirusem na pierwszej linii frontu, a nie tylko – jak pierwotnie proponowano – skierowani przez wojewodê. Tak w³aœnie rozszerzy³ to uprawnienie Senat, a Sejm zaakceptowa³ jego poprawki 28 paŸdziernika. Jak siê potem okaza³o, pos³owie PiS uznali, ¿e zrobili to przez pomy³kê, a wprowadzenie ustawy w takim kszta³cie zaszkodzi³oby finansom publicznym.

Nastêpnie 28 paŸdziernika Sejm uchwali³ ustawê, która ma naprawiæ rzekomy b³¹d jej pierwszej wersji, do której w pi¹tek odniós³ siê Senat.

Ustawa covidowa wprowadza ponad to liczne sankcje za nieprzestrzeganie zakazów stanu epidemii oraz uprawnieñ dla w³adz.

Football news:

Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0
Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent