Poland

Senat. Na Grodzkiego naciska nie tylko PiS

Polityka

Marsza³ek Senatu Tomasz Grodzki

PiS chce pokazaæ, ¿e ataki opozycji s¹ motywowane wy³¹cznie politycznie

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Najwczeœniej w poniedzia³ek Senat zajmie siê projektem ustawy, nad którym pracowa³ ekspresowo Sejm. Na marsza³ka Tomasza Grodzkiego naciska nie tylko PiS.

Pierwotnie posiedzenie Senatu mia³o siê rozpocz¹æ we wtorek 27 paŸdziernika. Jednak marsza³ek Senatu prof. Tomasz Grodzki zapowiedzia³, ¿e o dzieñ wczeœniej senatorowie zajm¹ siê ustaw¹ o walce z epidemi¹ koronawirusa. O szybkie rozpoczêcie prac apelowa³ PiS, ale i PSL-Koalicja Polska. – Jesteœmy otwarci na wspó³pracê z rz¹dz¹cymi, ale oczekujemy rzetelnego, uczciwego podejœcia równie¿ z drugiej strony – stwierdzi³ Grodzki. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e polityczne emocje po ostrej wymianie ciosów w Sejmie przenios¹ siê do Senatu. Opozycja niemal na pewno bêdzie zg³aszaæ poprawki do ustawy, co oznacza, ¿e zanim ustawa trafi na biurko prezydenta, bêdzie musia³ zaj¹æ siê ni¹ jeszcze Sejm.

Linie starcia zosta³y ju¿ wyznaczone w œrodê. Z jednej strony politycy rz¹du z premierem Mateuszem Morawieckim podkreœlaj¹, ¿e s¹ realizowane plany, które maj¹ sprawiæ, ¿e Polska zwalczy kolejn¹ fazê epidemii koronawirusa. Morawiecki apelowa³ jednoczeœnie o zgodê i wspó³pracê z opozycj¹ do czasu zwalczenia pandemii. S³owem kluczowym jest te¿ solidarnoœæ. M³odzie¿ówka PiS organizuje akcjê wsparcia „M³odzi solidarnie”, a premier Morawiecki zapowiedzia³ te¿ powo³anie specjalnego „korpusu wsparcia seniorów”, którego szczegó³y bêd¹ zaprezentowane w ci¹gu kolejnych kilku dni.

Z drugiej strony – ani w œrodê, ani w przysz³oœci nie bêdzie brakowa³o politycznych argumentów dotycz¹cych m.in. przesz³oœci. Starcie z opozycj¹ dotyczy miêdzy innymi tego, kto likwidowa³, a kto budowa³ szpitale, miejsca dla chorych zakaŸnie, czy i jak PO przeprowadzi³a Polskê przez kryzys finansowy i nie tylko. PiS przypomina ca³y czas wypowiedŸ lidera PO Borysa Budki sprzed kilku miesiêcy, który mówi³, ¿e analizy ekspertów wskazuj¹ na zakoñczenie epidemii koronawirusa jesieni¹. PiS – jak wynika z naszych rozmów – chce za wszelk¹ cenê odbijaæ argumenty opozycji, ¿e by³ nieprzygotowany na kolejn¹ falê pandemii, oraz pokazaæ, ¿e opozycja toczy spór tylko w celu zbijania politycznych punktów. Temu s³u¿y przes³anie o „kolejnych liniach obrony” w walce z koronawirusem, informacje o szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym i w innych miejscach kraju.

Politycy opozycji podkreœlaj¹, ¿e s¹ gotowi na wspó³pracê, ale jednoczeœnie œrodowa debata by³a dla nich okazj¹ do wyliczenia tego, czego nie uda³o siê zrobiæ, oraz tego, jak wygl¹da rzeczywistoœæ szpitali i szkó³. – Walczyliœcie o sto³ki, wp³ywy, dzieliliœcie pieni¹dze. Nawet w ostatnich dniach urzêdowania potrafiliœcie wyp³acaæ pracownikom rekordowe nagrody, a Polaków zostawiliœcie samych – powiedzia³ na pocz¹tku przemówienia w Sejmie lider PO Borys Budka.

Wczeœnie rano politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli kilkadziesi¹t poprawek do ustawy, któr¹ wczeœniej okreœlili kolejnym legislacyjnym bublem. KO podkreœla, ¿e PiS zamrozi³ w parlamencie 16 zg³oszonych przez Koalicjê projektów ustaw oraz wnoszone poprawki. O swoich projektach mówi¹ te¿ politycy Lewicy i PSL. – Chcieliœmy szkoleñ dla personelu, przekwalifikowania lekarzy, ale s³yszeliœmy: panikujecie – mówi³ w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Jak podkreœli³, rz¹d wcale nie zna pojêcia solidarnoœci, o którym tak wiele mówi, a potrafi dbaæ tylko o siebie.

Football news:

Jose Mourinho: Chelsea have an amazing squad. Can play Mendy or the most expensive goalkeeper in the history of the Premier League
Andrea Pirlo: Ronaldo is a bit tired after so many games. We agreed that he will rest
Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January