Poland

Ścisnął mróz, padł rekord zapotrzebowania na prąd

W poniedzia³ek pad³ rekord zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w Polsce. Przed po³udniem popyt na pr¹d po raz pierwszy przekroczy³ poziom 27 GW.

Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 18 stycznia o godz. 11 œrednie godzinowe zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ wynios³o nieco ponad 27,2 GW. Zapotrzebowanie chwilowe mog³o byæ jeszcze wy¿sze, ale szczegó³owe dane nie s¹ jeszcze dostêpne. Energetycy spodziewaj¹ siê te¿, ¿e obecny rekord zostanie jeszcze wyœrubowany dzisiaj w godzinach popo³udniowych.

Wczeœniejszy rekord pad³ w tzw. szczycie porannym o godz. 13.15. W tym czasie chwilowe zapotrzebowanie na moc w krajowej sieci siêgnê³o 26,8 GW. Poprzednie najwy¿sze zapotrzebowanie na energiê odnotowano 25 stycznia 2019 r. i wynosi³o ono 25,5 GW.

Elektrownia w Kozienicach

Zwiêkszony popyt na energiê to efekt przede wszystkim bardzo niskich temperatur, które w ostatnich dniach obserwujemy w naszym kraju. Co jednak najwa¿niejsze, obecnie nie ma obaw, ¿e zabraknie energii i to pomimo tego, ¿e z sieci chwilowo wypad³ nowy blok wêglowy w Elektrowni Kozienice.

– System pracuje stabilnie. Spodziewaliœmy siê w poniedzia³ek zwiêkszonego zapotrzebowania na energiê, wiêc byliœmy na to przygotowani – zapewnia Maciej Wapiñski z biura prasowego PSE.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar