Poland

Satyryk wolny od zarzutów

Wyrok s¹du

Adobe Stock

S¹d Patentu i Rynku w Sztokholmie uniewinni³ znanego satyryka i publicystê Arona Flama od zarzutów o naruszanie praw autorskich.

Na ok³adce swojej ksi¹¿ki umieœci³ parodiê rysunku Szwedzkiego Tygrysa, którego autorem jest Bertil Almqvist. Almqvist stworzy³ swoje dzie³o na potrzeby nak³aniaj¹cej do milczenia kampanii propagandowej w 1941 r., zainicjowanej przez Si³y Zbrojne. Szwedzki Tygrys Arona Flama ma opaskê ze fastyk¹, podnosi przedni¹ ³apê w hitlerowskim pozdrowieniu i puszcza oko.

Orygina³ tygrysa zastrze¿ono prawami autorskimi, które ma prywatne muzeum drugiej wojny œwiatowej w Helsinborgu. ¯¹da³o za ich naruszenie 1, 5 mln koron. Prokurator David Ludvigsson domaga³ siê wyroku w zawieszeniu i kary grzywny. S¹d przyzna³, ¿e tygrys Arona Flama jest zbyt podobny do orygina³u, by go uwa¿aæ za samodzielne dzie³o. „Natomiast wyjaœnienie, jakie pozwany przedstawi³ przed s¹dem, stanowi dowód, ¿e za pomoc¹ parodii chcia³ zakwestionowaæ historyczne przes³anie Szwedzkiego Tygrysa"– napisa³ sêdzia Carl Rosenmüller. Orzek³ te¿, ¿e tygrysy jako narzêdzie komunikacji klasyfikuj¹ siê do klauzuli o par...

Football news:

Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues