Poland

Sarkozy jest gotów pozwać Francję

W poniedzia³ek trybuna³ w Pary¿u skaza³ by³ego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego na trzy lata wiêzienia, w tym dwa w zawieszeniu, za próbê uzyskania w drodze przekupstwa od s¹du informacji w innej sprawie korupcyjnej.

Identyczne wyroki us³yszeli adwokat polityka Thierry Herzog oraz sêdzia Gilbert Azibert, któremu Sarkozy obiecywa³ intratne stanowisko w Monako. Od wyroku przys³uguje odwo³anie, jednak trójce oskar¿onych gro¿¹ jeszcze surowsze wyroki: do dziesiêciu lat wiêzienia.

Sarkozy we wtorek zapowiedzia³, ¿e jest gotów udaæ siê a¿ do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, aby udowodniæ swoj¹ niewinnoœæ. By³ to pierwszy publiczny komentarz by³ego prezydenta ws. poniedzia³kowej decyzji s¹du.

- Odwo³a³em siê od decyzji, byæ mo¿e bêdê musia³ kontynuowaæ tê walkê a¿ do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka - powiedzia³ Sarkozy w rozmowie z "Le figaro".

- By³oby to dla mnie bolesne, gdyby mój w³asny kraj zosta³ ukarany, ale jestem na to gotowy, poniewa¿ taka jest cena demokracji - doda³.

Sarkozy pytany o przysz³oroczne wybory prezydenckie odpowiedzia³, ¿e nie zamierza startowaæ, ale w odpowiednim momencie poprze jednego z kandydatów.

Football news:

Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament