Poland

Samoloty Boeinga na biopaliwo

Amerykañski koncern zapowiedzia³ rozpoczêcie pod koniec obecnej dekady dostaw samolotów cywilnych korzystaj¹cych w 100 procentach z biopaliwa

- To ogromne wyzwanie, wyzwanie naszego ¿ycia — powiedzia³ Reuterowi Sean Newsum, dyrektor ds. zrównowa¿onej strategii w Boeingu. — Sektor lotnictwa pragnie wnieœæ swój wk³ad w zmniejszenie emisji zwi¹zków wêgla. Na cywilny transport lotniczy przypada ok. 2 proc. emisji spalin i ok. 12 proc. sektora transportu. — wynika z danych Air Transport Action Group.

Za³o¿ony przez koncern cel — wymagaj¹cy postêpów w systemach napêdu samolotów odrzutowych, surowszych wymogów dotycz¹cych paliwa i nowych certyfikacji przez organy nadzoru — jest zasadniczym elementem dzia³añ sektora lotniczego maj¹cych zmniejszyæ do 2050 r. o po³owê emisje spalin. Boeing ma wiêc zasadniczo zaledwie dekadê na osi¹gniêcie swego celu, bo samoloty, które zaczn¹ lataæ w latach 30. powinny pozostaæ na s³u¿bie tak¿e w latach 50. Koncern musi ponadto uwzglêdniæ w swych dzia³aniach skutki pandemii i 20-miesiêczne uziemienie MAXów, które zaszkodzi³y jego sytuacji finansowej i mo¿liwoœciom in¿ynierskim Koncern nie zaczyna jednak od zera: w 2018 r. B777 cargo nale¿¹cy do firmy kurierskiej FedEx wykona³ pierwszy lot korzystaj¹c wy³¹cznie z biopaliwa.

Boeing i Airbus pracuj¹ nad ograniczeniem emisji spalin, staraj¹ siê zmniejszyæ wagê i opór powietrza nowych samolotów. Obecnie biopaliwa s¹ mieszankami pó³ na pó³ z tradycyjnym paliwem lotniczym, na tyle pozwalaj¹ obecne przepisy. Amerykanie musz¹ zacz¹æ od ustalenia zmian, jakich nale¿y dokonaæ dla zapewnienia bezpieczeñstwa lotów na alternatywnym paliwie pochodz¹cym z olejów roœlinnych, t³uszczów zwierzêcych, trzciny cukrowej, odpadów. Bêd¹ musieli wspó³pracowaæ z organizacjami ustalaj¹cymi normy paliwa, np. z ASTM International, aby móc zwiêkszyæ limity mieszania ró¿nych sk³adników, a nastêpnie przekonaæ urzêdy lotnictwa na œwiecie, by zatwierdza³y takie samoloty jako bezpieczne.

Football news:

New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements