Poland

Samochód wjechał w demonstrujących przeciwko orzeczeniu TK

YouTube/Julia Plumbum

W sieci opublikowane zosta³o nagranie, na którym widaæ samochód marki BMW, który wjecha³ w osoby bior¹ce udzia³ w demonstracji przeciwko orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Do zdarzenia mia³o dojœæ po godzinie 17.00 na warszawskim Mokotowie.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ w czwartek, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹.

Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do fali protestów, organizowanych przez organizacje walcz¹ce o prawa kobiet. Demonstracje odbywaj¹ siê zarówno w najwiêkszych polskich miastach, jak i w znacznie mniejszych oœrodkach.

W sieci opublikowane zosta³o nagranie, na którym widaæ samochód marki BMW, który wjecha³ w osoby bior¹ce udzia³ w demonstracji w Warszawie. Do zdarzenia mia³o dojœæ po godzinie 17.00 na skrzy¿owaniu ulic Pu³awskiej i Goworka.

Kierowca pojazdu odjecha³ z miejsca zdarzenia. 

Football news:

Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues