Poland

Sąd: rządowe informacje o COVID-19 zrodziły przerażenie

Praca, emerytury, renty

Adobe Stock

Rz¹dowe informacje i obostrzenia wynikaj¹ce z zaistnienia pandemii, zrodzi³y ogromne obawy, wrêcz przera¿enie u wielu obywateli, i to nie tylko samym zagro¿eniem potencjalnej choroby, ale te¿ w aspekcie stabilnoœci ekonomicznej – stwierdzi³ w wyroku S¹d Rejonowy w Bia³ymstoku.

Sprawa dotyczy³a przyznania zasi³ku opiekuñczego za 10 dni w marcu 2020 roku dla Jacka S. (imiê fikcyjne), który opiekowa³ siê dwiema córkami.

Jego ma³¿onka – w³aœcicielka salonu kosmetycznego – t³umaczy³a w s¹dzie, ¿e dyrekcja ¿³obka, do którego uczêszczaj¹ dziewczynki poinformowa³a rodziców, ¿e od 16 marca pañstwo zamyka ¿³obki. Wówczas razem z mê¿em podjêli decyzjê, i¿ weŸmie on opiekê nad dzieæmi i zajmie siê nimi przez 2 tygodnie, bo ju¿ wtedy wiedzia³a, ¿e od 1 kwietnia zamkniête bêd¹ gabinety kosmetyczne. Jacek S. doda³, i¿ ¿ona musi p³aciæ co miesi¹c za lokal, który wynajmuje, i dlatego chcia³a chocia¿ trochê zarobiæ na koszty utrzymania salonu.

ZUS odmówi³ jednak mê¿czyŸnie prawa do zasi³ki opiekuñczego. Wskazywa³, ¿e z posiadanej dokumentacji w postaci rachunków za obs³ugê klientek w salonie kosmetycznym wynika, ¿e przebywaj¹ca w marcu 2020 r. na zasi³ku macierzyñskim matka mog³a zapewniæ tak¿e opiekê starszej córce, i jej m¹¿ nie by³ zobligowany do sprawowania osobistej opieki nad dzieæmi. Z wydruków kasy fiskalnej salonu kosmetycznego wynika³o, i¿ jedynie tylko 25 marca by³a dokonana jedna us³uga. Zdaniem urzêdników, kobieta mog³a wykonaæ j¹ po zakoñczeniu pracy mê¿a.

S¹d Rejonowy w Bia³ymstoku (sygn. akt VI U 214/20) w wyroku z 4 listopada 2020 roku zmieni³ decyzjê ZUS, i przyzna³ zasi³ek opiekuñczy Jackowi S.

Zdaniem s¹du, w przestrzeni publicznej i rodzin czas od po³owy marca 2020 r. by³ okresem wyj¹tkowym i na przestrzeni dziesi¹tek lat niespotykanym. - Zosta³y zaburzone lub zlikwidowane ró¿ne formy dzia³alnoœci w przestrzeni publicznej, spo³ecznej. Rz¹d namawia³ do pozostania w domach i opieki nad dzieæmi. Zamyka³ wiele instytucji, w tym placówki opiekuñcze. Rz¹dowe informacje i obostrzenia wynikaj¹ce z zaistnienia pandemii, zrodzi³y ogromne obawy, wrêcz przera¿enie u wielu obywateli, i to nie tylko samym zagro¿eniem potencjalnej choroby, ale te¿ w aspekcie stabilnoœci ekonomicznej – czytamy w uzasadnieniu.

W tej sytuacji, gdy zamkniêto ¿³obek, zagro¿one docelowo by³o funkcjonowanie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, zdaniem s¹du mo¿na ca³kowicie zrozumieæ postawê ¿ony pana Jacka, która prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wynajmuj¹c w tym celu lokal i p³ac¹c op³aty z tego tytu³u i podatki, chcia³a ten czas w pe³ni wykorzystaæ na uzyskanie potencjalnego dochodu. By³o to mo¿liwe jedynie przy wsparciu mê¿a, który podj¹³ siê opieki nam córkami. Równie¿ fakt niewygenerowania w tym okresie wielu rachunków z tytu³u dzia³alnoœci salonu kosmetycznego – zdaniem s¹du – jest mo¿liwy do zrozumienia. Kosmetyczka czeka³a na klientki, ale ich mniejsza iloœæ i ewentualna absencja na planowanych wizytach mog³a byæ w³aœnie podyktowana lêkiem spo³ecznym w zaistnia³ym stanie pandemii. To jednak nie uprawnia w ¿aden sposób aby uznaæ, ¿e kobieta nie pracowa³a w tym czasie w salonie kosmetycznym. – Taka postawa i determinacja w oczekiwaniu na klienta wynika wprost z prowadzenia na w³asny rachunek dzia³alnoœci gospodarczej – podkreœli³ s¹d.

Football news:

Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium