Poland

Są już Reeves i Hauer. Kolejny aktor wchodzi do polskich gier

Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów bêdzie nas straszy³ w cyfrowym œwiecie. Marcin Dorociñski wchodzi bowiem do œwiata gier – zagra w „The Medium”, najnowszej produkcji studia Bloober Team.

Dorociñski bêdzie „odtwórc¹” jednej z postaci w horrorze, ale na razie niewiele wiêcej wiadomo, poniewa¿ game developer fabu³ê gry trzyma w œcis³ej tajemnicy. U jego boku wyst¹pi Weronika Rosati.

Polscy producenci gier coraz chêtniej siêgaj¹ po znanych z du¿ego ekranu aktorów. CD Projekt, w czekaj¹cym na premierê „Cyberpunku 2077”, wykorzysta³ wizerunek hollywoodzkiej gwiazdy – Keanu Reeves’a. Z kolei w produkcji „Observer” wyst¹pi³ nie¿yj¹cy ju¿ Rutger Hauer.

Ta ostatnia gra to dzie³o Bloober Team, krakowskie studio ma wiêc ju¿ doœwiadczenie ze wspó³prac¹ ze znanymi aktorami. Teraz siêga po Dorociñskiego, który jest ju¿ rozpoznawalny nie tylko wœród polskich widzów. Niedawno wyró¿ni³ siê rol¹ w netfliksowym „Gambicie królowej”, w którym zagra³ szachowego mistrza. Film okaza³ hitem wszechczasów na tej platformie. W ci¹gu ledwie 28 dni serial obejrza³o 62 mln subskrybentów. To rekord, jakiego nie osi¹gnê³a wczeœniej ¿adna oryginalna produkcja limitowana Netflix, która sk³ada³a siê tylko z jednego sezonu.

„The Medium” ma mieæ premierê 28 stycznia. Producent przesun¹³ termin wejœcia tytu³u na rynek, gdy¿ wczeœniejsza data kolidowa³a z opóŸnion¹ premier¹ „Cyberpunk 2077”.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals