Poland

Rzecznik TSUE: symbole religijne nie mogą się rzucać w oczy

Pracodawca mo¿e zezwoliæ, w ramach swojej polityki neutralnoœci, na noszenie przez swoich pracowników symboli religijnych niewielkich rozmiarów - stwierdzi³ w swojej opinii rzecznik generalny TSUE Athanasios Rantos.

Opinia dotyczy dwóch po³¹czonych spraw (C-804/18 IX/WABE e.V. i C-341/19 MH), którymi zajmuje siê Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

W pierwszej z nich stowarzyszenie prowadz¹ce w Niemczech oœrodki opieki i edukacji dziennej przyjê³o instrukcjê w sprawie wymogu przestrzegania neutralnoœci. Zakazano w niej pracownikom noszenia w miejscu pracy widocznych oznak politycznych, œwiatopogl¹dowych czy religijnych. W szczególnoœci wskazano na krzy¿ chrzeœcijañski, chustê islamsk¹ lub ¿ydowsk¹ kipê. Jedna z nauczycielek wyznania muzu³mañskiego odmówi³a zdjêcia swojej chusty, i zosta³a tymczasowo zawieszona w swoich obowi¹zkach.

Druga sprawa dotyczy sieci drogerii. Jedna z pracownic nie zastosowa³a siê do ¿¹dania zdjêcia chusty islamskiej.

Obie sprawy trafi³y do s¹dów, a te zwróci³y siê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE z pytaniem, czy opisywane regu³y przedsiêbiorstw prywatnych s¹ zgodne z dyrektyw¹ o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy.

W og³oszonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Athanasios Rantos przypomnia³, ¿e zgodnie z dyrektyw¹ „równe traktowanie" oznacza brak jakichkolwiek form bezpoœredniej lub poœredniej dyskryminacji opartej miêdzy innymi na religii. Stwierdzi³ on, odwo³uj¹c siê do orzecznictwa Trybuna³u w sprawach G4S Secure Solutions i Bougnaoui, ¿e "zakaz noszenia wszelkich widocznych symboli politycznych, œwiatopogl¹dowych lub religijnych w miejscu pracy, który wynika z wewnêtrznej regu³y przedsiêbiorstwa prywatnego, nie stanowi dyskryminacji bezpoœredniej ze wzglêdu na religiê lub przekonania w rozumieniu tego przepisu wobec pracowników, którzy przestrzegaj¹ okreœlonych zasad dotycz¹cych ubioru na podstawie nakazów religijnych wymagaj¹cych zakrywania czêœci cia³a".

Stwierdzi³ przy tym, i¿ polityka neutralnoœci politycznej, œwiatopogl¹dowej lub religijnej pracodawcy w relacjach z klientami nie jest niezgodna z noszeniem przez jego pracowników symboli religijnych, widocznych albo nie, ale niewielkich rozmiarów – innymi s³owy dyskretnych – które nie rzucaj¹ siê od razu w oczy.

Jednoczeœnie rzecznik generalny podkreœli³, ¿e nale¿y uwzglêdniæ ró¿norodnoœæ podejœcia pañstw cz³onkowskich w odniesieniu do ochrony wolnoœci religii. - S¹d krajowy mo¿e zastosowaæ przepisy konstytucyjne chroni¹ce wolnoœæ religii podczas badania zgodnoœci z dyrektyw¹ wewnêtrznej regu³y przedsiêbiorstwa prywatnego dotycz¹cej zakazu noszenia symboli przekonañ politycznych, œwiatopogl¹dowych lub religijnych w miejscu pracy. Niemniej jednak przepisy te nie mog¹ naruszaæ zasady niedyskryminacji ustanowionej w tej dyrektywie, czego zbadanie nale¿y do s¹du krajowego - wskaza³ Athanasios Rantos.

Opinie rzeczników generalnych nie s¹ wi¹¿¹ce dla Trybuna³u, ale wyroki czêsto siê z nimi pokrywaj¹.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored