Poland

Rzecznik pyta zwolnienienia grupowe w PLL LOT

Narasta sytuacja konfliktowa na tle planowanych zwolnieñ grupowych w PLL LOT - wskazuje RPO.

W¹tpliwoœci rzecznika budzi zamiar zwolnieñ wy³¹cznie wœród zwi¹zanego stosunkiem pracy personelu pok³adowego i lotniczego - przy kontynuowaniu wspó³pracy z takimi osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jego zdaniem mog³o tak¿e dojœæ do naruszeñ procedury informacyjno-konsultacyjnej, która jest dla pracodawcy obligatoryjna.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformowa³, ¿e zwróci³ siê o wyjaœnienia Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów pañstwowych.

Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Personelu Pok³adowego i Lotniczego przekaza³ RPO niepokoj¹ce informacje o narastaj¹cej sytuacji konfliktowej, zwi¹zanej z planowanymi w spó³ce PLL LOT zwolnieniami na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.

Podstawowe w¹tpliwoœci budzi planowany zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia wy³¹cznie w grupie personelu pok³adowego i lotniczego, zwi¹zanego stosunkiem pracy. Jednoczeœnie ma byæ kontynuowana wspó³praca z osobami œwiadcz¹cymi us³ugi w charakterze personelu pok³adowego i lotniczego na podstawie umów cywilnoprawnych, anga¿owanymi za poœrednictwem spó³ki LOT Cabin Crew.

Z informacji przekazanych przez Zwi¹zek wynika, ¿e mog³o dojœæ tak¿e do naruszeñ procedury informacyjno-konsultacyjnej, która w œwietle art. 2 ustawy ma charakter obligatoryjny dla pracodawcy i na ¿adnym etapie planowania zwolnieñ nie powinna byæ zaniechana.

W celu zapewnienia konstruktywnych negocjacji powinna mieæ ona charakter wyczerpuj¹cego opisania wszystkich okolicznoœci maj¹cych wp³yw na ca³¹ procedurê zwolnieñ grupowych. Powinny byæ tak¿e przekazane informacje uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce ekonomicznych i organizacyjnych aspektów dzia³ania spó³ki, które by³yby przydatne w toku konsultacji.

Trzeba bowiem uwzglêdniæ, ¿e przy ewentualnej ocenie legalnoœci procedury do s¹du nale¿eæ bêdzie ocena konkretnoœci informacji przekazanych przez pracodawcê.

W razie zaniedbañ realny by³by zarzut wadliwego w sferze legalnoœci wypowiedzenia i przyznania pracownikom uprawnieñ przewidzianych w art. 45 Kodeksie pracy.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7