Poland

Rząd w końcu zaprezentuje Krajowy Plan Odbudowy

Gospodarka

W pi¹tek 26 lutego premier Mateusz Morawiecki ma przedstawiæ KPO, a dokument ma byæ wys³any do Brukseli do koñca kwietnia

Rzeczpospolita, J. Dudek

KPO powinien byæ programem na miarê planu Marshalla. – Nie wystarcz¹ slajdy i ogólniki. Trzeba dobraæ do niego odpowiedni kapelusz – mówi¹ przedsiêbiorcy.

By pomóc krajom unijnym podnieœæ siê z kryzysu wywo³anego pandemi¹ koronawirusa, Unia Europejska przygotowa³a Fundusz Odbudowy. Jego bud¿et to ponad 672 mld euro. Pomoc z tej puli bêdzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i nisko oprocentowanych po¿yczek. Polska bêdzie mia³a do dyspozycji ok. 57,3 mld euro (ok. 260 mld z³), w tym: 23,1 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w po¿yczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniêdzy mamy do 2026 r. Jednak ¿eby je dostaæ, musimy, tak jak inne kraje, ratyfikowaæ zgodê na uruchomienie Funduszu Odbudowy. Musimy te¿ przedstawiæ Komisji Europejskiej do akceptacji Krajowy Plan Odbudowy. Czas na to mamy do koñca kwietnia. Wiêkszoœæ krajów unijnych takie plany ju¿ ma. Czêœæ wys³a³a jej ju¿ nawet do Brukseli. My, choæ wedle zapowiedzi rz¹dowych plan mia³ byæ gotowy d³ugo przed koñcem zesz³ego roku, ci¹gle nie.

Czytaj tak¿e: Optymistyczne prognozy mo¿na schowaæ do szuflady

W pi¹tek rz¹d ma go wreszcie zaprezentowaæ i wys³aæ do konsultacji spo³ecznych.

„Nic nie wiemy"

– Nie przypominam sobie, aby ktoœ ze strony rz¹dowej rozmawia³ z nami o KPO – mówi Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Bia³egostoku. Dodaje, ¿e kilka dni temu UMP dosta³a informacjê, i¿ mo¿na siê zapisywaæ na debaty online nad poszczególnymi obszarami planu. Te obszary to: nowoczesna gospodarka, zielona transformacja, zielona mobilnoœæ, ochrona zdrowia i transformacja cyfrowa. Pierwsze debaty maj¹ siê odbyæ na pocz¹tku przysz³ego tygodnia.

– Problem w tym, ¿e UMP spotyka siê raz w tygodniu, co wtorek. Nie przygotujemy wiêc swojej oceny i propozycji na pierwsze debaty. Wczeœniej nie mogliœmy siê do planu odnieœæ, bo przecie¿ nic na jego temat nie wiemy. A potem rz¹d napisze do KE, ¿e debata siê odby³a – rozk³ada rêce szef UMP. I zwraca uwagê na du¿¹ rolê samorz¹dów w wykorzystaniu pieniêdzy z KPO.

Optymizmu pró¿no szukaæ tak¿e w organizacja przedsiêbiorców i pracodawców. – W zesz³ym tygodniu wiceminister finansów przedstawi³a Radzie Dialogu Spo³ecznego bardzo wstêpny plan KPO – mówi £ukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club. W RDS zasiadaj¹ przedstawiciele rz¹du, zwi¹zków zawodowych i pracodawców. – Mieliœmy po tej prezentacji w formie slajdów mnóstwo pytañ, na które jednak nie uzyskaliœmy odpowiedzi – dodaje wiceszef BCC.

Przekonuje, ¿e przedsiêbiorcom zale¿y na tym, by plan by³ trampolin¹ cywilizacyjn¹ dla naszego kraju. – Tu nie chodzi o plan naprawy zniszczeñ po huraganie czy innej klêsce ¿ywio³owej. To projekt na miarê dawnego planu Marshalla, który s³u¿y³ odbudowie krajów europejskich po II wojnie œwiatowej. Dlatego KPO nie mo¿e wygl¹daæ tak jak to, co rz¹d przygotowa³ w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Do Planu Odbudowy trzeba dobraæ odpowiedni kapelusz – przekonuje Bernatowicz. Podkreœla, ¿e nie wystarcz¹ has³a, slajdy, ogólny zarys. Plan musi pokazywaæ, jak zrealizowaæ za³o¿one cele. – Jak mawia³ Churchill, nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby dobry kryzys siê zmarnowa³ – dodaje wiceszef BCC.

„Potrzebne reformy"

– Czarno to widzê – mówi nam Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. Zwraca uwagê, ¿e wiele krajów unijnych prowadzi ju¿ konsultacje spo³eczne swoich planów krajowych. Czêœæ rozpoczê³a nawet negocjacje z KE. – Koncentruj¹ siê na inwestycjach, które mog¹ poprawiæ funkcjonowanie gospodarki – twierdzi szef Pracodawców RP. – Jest o co walczyæ. Ju¿ w tym roku mo¿emy dostaæ z Funduszu Odbudowy ok. 10 proc. zaplanowanej dla naszego kraju kwoty wsparcia. Ale musimy mieæ plan – dodaje.

Tymczasem jego zdaniem czasu na rzetelne konsultacje, uzgodnienia i zbudowanie ponadpartyjnego poparcia dla KPO jest bardzo ma³o. – Dzisiaj dostaliœmy zawiadomienie, ¿e mo¿na siê logowaæ na przysz³otygodniowe debaty nad poszczególnymi obszarami planu. Przy próbie logowania okaza³o siê jednak, ¿e zapisy do udzia³u w debatach ju¿ siê zakoñczy³y. Coœ tu jest nie tak – mówi Malinowski. Przekonuje, ¿e wspó³praca rz¹du z organizacjami przedsiêbiorców przy budowie KPO jest niezbêdna. – Bez tego pieni¹dze zostan¹ wydane nieefektywnie – uwa¿a szef Pracodawców RP.

Jego zdaniem rz¹d powinien siê skupiæ na kilku najwa¿niejszych filarach, jak: ochrona zdrowia, ekologia, zielona energetyka. Tymczasem z prezentacji i slajdów, które rz¹d pokaza³ RDS, wynika, ¿e tych filarów mo¿e byæ bardzo du¿o. – Tu nie chodzi o efekciarskie przedstawienie planu, lecz o jego zawartoœæ, treœæ. Nikt rz¹dowi nie wystawi oceny za wra¿enia artystyczne – mówi Andrzej Malinowski.

Konkretów domaga siê te¿ Marek Kowalski, szef Federacji Przedsiêbiorców Polskich. – Prezentacja przedstawiona RDS nie pozwala stwierdziæ, co jest w projekcie KPO – mówi. – Za ka¿dym wydatkiem z Funduszu Odbudowy musi iœæ reforma. To wymaga zmian prawa, zbudowania poparcia dla reformy. Tymczasem jako przedsiêbiorcy nie widzimy reform, które chcia³by przeprowadziæ rz¹d – mówi szef FPP. – Tak¹ reform¹ ma byæ wygaszenie górnictwa. A co na przyk³ad z energetyk¹ wiatrow¹, z reform¹ szpitali? W jak¹ stronê ma iœæ cyfryzacja? Nic nie wiadomo – rozk³ada rêce Marek Kowalski.

Football news:

Hasenhüttl on the Super League: War is coming. This is a serious threat that needs to be dealt with
Victory in the Champions League can give PSG or return to the tournament Bayern Munich, Dortmund and Porto, if the Super League clubs are excluded
Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery