Poland

Rząd Australii z nowym uprawnieniem. Chiny będą niezadowolone?

Parlament Australii przyzna³ rz¹dowi tego kraju prawo do weta wobec jakiegokolwiek porozumienia zawartego przez podmioty z Australii z obcym pañstwem - co prawdopodobnie wywo³a niezadowolenie Chin i jeszcze bardziej och³odzi relacje miêdzy Canberr¹ a Pekinem.

Nowe prawo daje rz¹dowi Australii kompetencje do blokowania wszystkich porozumieñ zawartych przez australijskie stany, w³adze lokalne lub instytucje z obcymi rz¹dami - przyk³adem takiej umowy jest kontrowersyjna umowa z 2018 roku, któr¹ stan Wiktoria zawar³ z Chinami.

- Australijska polityka i plany, zasady, które tworzymy dla naszego kraju, s¹ tworzone tutaj, w Australii, zgodnie z naszymi potrzebami i interesami - podkreœli³ premier Australii, Scott Morrison.

Morrison zapewni³, ¿e nowe prawo nie jest wymierzone w ¿adne pañstwo, ale analitycy nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e przyjêcie nowych przepisów jest zwi¹zane z aktywnoœci¹ Chin.

Na mocy nowego prawa minister spraw zagranicznych mo¿e zawetowaæ ka¿de porozumienie z obcym rz¹dem jeœli mo¿e ono "niekorzystnie wp³yn¹æ na stosunki Australii z innymi pañstwami" lub jest "niespójne z polityk¹ zagraniczn¹ Australii".

Nie jest wykluczone, ¿e z takiego prawa weta australijski MSZ skorzysta w zwi¹zku z przyst¹pieniem stanu Wiktoria do chiñskiej inicjatywy Jedwabnego Szlaku - zdaniem Morrisona ta umowa os³abia mo¿liwoœci rz¹du federalnego w zakresie kontrolowania polityki zagranicznej.

Morrison odmówi³ komentarza pytany o to, czy ta umowa zostanie zawetowana.

Umowy z chiñskimi instytucjami wi¹¿¹ te¿ wiele australijskich uczelni, na których studiuj¹ - i p³ac¹ czesne - chiñscy studenci.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years