Poland

Ryzykowny lot smoka

Jednym z najwa¿niejszych niewiadomych dotycz¹cych œwiata po pandemii jest zmiana uk³adu si³ na globalnej mapie politycznej i gospodarczej. Czy efektem kryzysu bêdzie dalsze wzmocnienie Chin i os³abienie Zachodu?

Na razie na to siê zanosi. Wed³ug opublikowanych danych (na które znawcy statystyki patrz¹ z lekk¹ nieufnoœci¹, ale nie twierdz¹, ¿e s¹ fundamentalnie sfa³szowane), po spadku PKB o 10 proc. w pierwszym kwartale tego roku ju¿ w drugim nast¹pi³o odbicie podobnej skali, a w trzecim – wzrost utrzyma³ siê na poziomie 3 proc. NajwyraŸniej w Chinach wyst¹pi³a typowa recesja o przebiegu V (silne za³amanie produkcji, a potem b³yskawiczna odbudowa), na nowo zaczê³y rosn¹æ inwestycje i konsumpcja, mimo panuj¹cej na œwiecie recesji zwiêkszy³a siê nadwy¿ka handlowa.

Wed³ug prognoz Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego w ca³ym roku 2020 Chiny – jako jedyna wielka gospodarka œwiata – odnotuj¹ 2 proc. wzrostu PKB, podczas gdy USA – ich g³ówny globalny rywal – cierpieæ bêd¹ z powodu ponad 4 proc. spadku.

Jakim cudem Chinom uda³o siê tak szybko pokonaæ recesjê?

Po pierwsze, choæ pandemia Covid-19 wybuch³a w³aœnie w chiñskim mieœcie Wuhan, dziœ w Chinach jest tylko 250 chorych – podczas gdy w USA choruj¹ niemal 3 miliony osób, a w Europie milion. Chiny opanowa³y zarazê, stosuj¹c najbardziej brutalne, ale skuteczne œrodki: bez wahania zamykaj¹c fabryki w regionach objêtych epidemi¹, zamykaj¹c ludzi na wiele tygodni w domach (bez przejmowania siê, czy maj¹ z czego ¿yæ), przymusowo izoluj¹c podejrzanych o zaka¿enie, zakazuj¹c podró¿y, u¿ywaj¹c najnowoczeœniejszych metod inwigilacji swych obywateli, drakoñsko karz¹c opornych, masowo testuj¹c i izoluj¹c nowe ogniska zarazy.

Po drugie, rz¹d i bank centralny dos³ownie zala³y gospodarkê pieniêdzmi, gwa³townie zwiêkszaj¹c zad³u¿enie zarówno sektora publicznego, jak prywatnego – ale jednoczeœnie uzyskuj¹c szybk¹ odbudowê inwestycji.

Po trzecie wreszcie, dziêki swojej potê¿nej i elastycznie dzia³aj¹cej bazie przemys³owej Chiny sta³y siê beneficjentem pandemii jako najwiêkszy na œwiecie producent sprzêtu medycznego i materia³ów sanitarnych. Chiñski eksport jest dziœ najwy¿szy w historii.

A jednak sytuacja Chin wcale nie jest komfortowa. W ci¹gu minionej dekady kraj odnotowa³ najwiêkszy na œwiecie przyrost zad³u¿enia, zw³aszcza przedsiêbiorstw, co ju¿ przed wybuchem pandemii zwiêksza³o ryzyko kryzysu finansowego. Dziœ to zad³u¿enie dalej roœnie w oczach. Czy za dwa, trzy lata Chiny powinny siê obawiaæ kryzysu?

Problemy, które mog¹ siê pojawiæ w Chinach skutkiem potencjalnego wybuchu kryzysu finansowego, s¹ znacznie powa¿niejsze ni¿ w krajach zachodnich, bo niepowodzenia gospodarcze ³atwo mog¹ przekszta³ciæ siê w niestabilnoœæ polityczn¹ o potencjalnie katastrofalnych nastêpstwach dla rz¹dz¹cych. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zrobi¹ oni wszystko i wykorzystaj¹ wszelkie dostêpne zasoby, byle do tego nie dopuœciæ.

Jeœli im siê to powiedzie, Chiny wyjd¹ z kryzysu wzmocnione i jeszcze skuteczniej podejm¹ swój marsz w stronê œwiatowego przywództwa gospodarczego. Jeœli jednak zawiod¹, przed Chinami mo¿e zarysowaæ siê d³ugi okres gospodarczych i politycznych wstrz¹sów.

Football news:

Jota has 8 goals in his last 8 games for Liverpool
Powerful cyber attack on Manchester United: hackers blackmail, and the state threatens a fine (up to 18 million) for leaking data about fans
We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it