Poland

Ruszają pracę nad kolejną obwodnicą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poda³a, ¿e w przetargu na wykonanie opracowañ projektowych niezbêdnych do uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy KoŸmina Wielkopolskiego w ci¹gu DK15, wystartowa³y cztery firmy. Najni¿sza oferta opiewa na ponad 160 tys. z³.

Zakoñczy³ siê przetarg, og³oszony przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostradowych, na wykonanie opracowañ projektowych niezbêdnych do uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy KoŸmina Wielkopolskiego w ci¹gu drogi DK15. Do konkursu zg³osi³y siê cztery firmy. Najtañsz¹ ofertê zaproponowa³a Pracowania ELITON El¿bieta Zbytniewska, która wyceni³a pracê na 161 130 z³. Dodatkowo wszyscy zainteresowani zaoferowali skrócenie czasu realizacji zlecenia do 90 dni. Jak poda³a Dyrekcja, teraz nades³ane oferty bêd¹ analizowane. Na wykonanie prac GDDKiA przewidzia³a kwotê 178 999,99 z³.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przetargu, zwyciêzca bêdzie musia³ opracowaæ projekt przebiegu obwodnicy miejscowoœci KoŸmin Wielkopolski w ci¹gu drogi DK15, który bêdzie wystarczaj¹cy na uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. „Do tej pory zosta³a wykonana inwentaryzacja przyrodnicza oraz zakoñczono prace terenowe zwi¹zane z wykonaniem badañ geotechnicznych” – poda³a GDDKiA.

Budowa obwodnicy KoŸmina Wielkopolskiego o d³ugoœci 6 km, stanowi kontynuacjê dzia³añ w ramach rz¹dowego Programu budowy 100 obwodnic. Dziêki tej inwestycji wyprowadzony z miasta zostanie ruch tranzytowy, nast¹pi poprawa bezpieczeñstwa mieszkañców, odci¹¿enie uk³adu komunikacyjnego oraz zwiêkszenie przepustowoœci dróg. W przysz³oœci droga krajowa DK15 bêdzie istotnym po³¹czeniem miêdzy drogami ekspresowymi S5 i S11.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December