Poland

Rusza sądowa batalia o wycenę Energi

Biznes

materia³y prasowe

Kilkuset inwestorów gie³dowych po³¹czy³o si³y, by wspólnie negocjowaæ z Orlenem lepsze warunki sprzeda¿y akcji gdañskiej spó³ki energetycznej. Ich zdaniem wycena Energi zosta³a mocno zani¿ona.

Akcjonariusze mniejszoœciowi Energi w³aœnie z³o¿yli pozew do s¹du o uchylenie uchwa³y walnego zgromadzenia dotycz¹cej wycofania spó³ki z gie³dy. – Mamy nadziejê, ¿e w ten sposób uda nam siê zablokowaæ ten w naszym odczuciu nieuczciwy scenariusz zarysowany przez kupuj¹cego. W dalszej kolejnoœci bêdziemy chcieli negocjowaæ bezpoœrednio z PKN Orlen wy¿sz¹ cenê – zapowiada Krzysztof Ciu³a, wspó³za³o¿yciel grupy „Poka¿my si³ê inwestorów Energa". Do grupy do³¹czy³o ju¿ kilkuset inwestorów posiadaj¹cych w sumie kilka milionów akcji Energi (spó³ka ma ³¹cznie ok. 414 mln akcji). To jednak nie koniec, bo grupa chce zrzeszyæ kolejnych akcjonariuszy, tak¿e zagranicznych. Wspó³pracuje m.in. z trzema kancelariami prawnymi oraz kancelari¹ bieg³ych rewidentów.

Orlen sfinalizowa³ przejêcie Energi w kwietniu 2020 r. W pierwszym wezwaniu przej¹³ 80 proc. akcji energetycznej grupy. Najpierw zaoferowa³ 7 z³ za akcjê, a nastêpnie podniós³ cenê do 8,35 z³. Co ciekawe, zarz¹d Energi ju¿ cenê 7 z³ uzna³ za godziw¹, powo³uj¹c siê przy tym na opiniê sporz¹dzon¹ przez Deloitte. Wprawi³o to w zdumienie gie³dowych analityków. Kluczowa dla powodzenia transakcji by³a sprzeda¿ du¿ego pakietu przez Skarb Pañstwa. Orlen w sumie wyda³ na ten cel 2,77 mld z³, z czego 1,78 mld z³ zasili³o bud¿et pañstwa. Nied³ugo po transakcji Orlen wykaza³ ok. 3,7 mld z³ ekstra zysku z tytu³u okazyjnego nabycia akcji Energii. W paŸdzierniku kierowana przez Daniela Obajtka paliwowa grupa og³osi³a kolejne wezwanie, oferuj¹c znów po 8,35 z³ na akcjê, i postanowi³a wycofaæ Energê z gie³dy. Ostatecznie koncern zwiêkszy³ swój udzia³ w spó³ce do niemal 91 proc., ale chce mieæ 100 proc.

– Jako akcjonariusze Energi jesteœmy pewni, ¿e cena akcji tej spó³ki jest bardzo zani¿ona, w rzeczywistoœci warte s¹ one du¿o wiêcej, ni¿ oferowa³ PKN Orlen. Sam kupuj¹cy po zdobyciu du¿ego pakietu akcji Energa przyzna³, ¿e naby³ te akcje „po wyj¹tkowo okazyjnej cenie". Dlatego postanowiliœmy zjednoczyæ si³y i wspólnie walczyæ o nasze interesy – przekonuje Ciu³a. Jego zdaniem, gdyby uznaæ spó³kê za w pe³ni komercyjn¹, to inwestor zagraniczny móg³by zap³aciæ za ka¿d¹ jej akcjê nawet 60 z³. Natomiast grupa negocjacje z Orlenem chce zacz¹æ od po³owy tej ceny. – Nasza dzisiejsza propozycja to 29 z³ – kwituje Ciu³a.

– Nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym zosta³a podjêta uchwa³a o tzw. delistingu Energi, zosta³o zwo³ane i przeprowadzone zgodnie z przepisami, a uchwa³a podjêta wymagan¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Zaskar¿enie uchwa³y jest prawem akcjonariusza, co nie jest jednoznaczne z jego zasadnoœci¹ i skutecznoœci¹ – skomentowa³o biuro prasowe Orlenu. Nie odpowiedzia³o natomiast na pytanie, czy Orlen jest gotowy na negocjacje ceny akcji Energi. Akcjonariusze mniejszoœciowi przekonuj¹, ¿e jeœli dojdzie do przymusowego wykupu akcji, to podejm¹ kolejne kroki prawne, by wyrównaæ stawkê do akceptowalnego dla nich poziomu.

Football news:

Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury