Poland

Rusza nowa prawicowa partia - Przyszłość 5.0

Polityka

Dawid Jackiewicz

W zarz¹dzie stowarzyszenia Przysz³oœæ 5.0 znalaz³ siê m.in. Dawid Jackiewicz, by³y minister skarbu w rz¹dzie Beaty Szyd³o.

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Œrodowisko, budowane m.in. przez by³ych polityków PiS, za³o¿y³o ugrupowanie. Wczeœniej powsta³o stowarzyszenie i instytut, które tworz¹ program.

Przysz³oœæ 5.0 – tak nazywa siê jedno z najnowszych ugrupowañ w Polsce. 13 stycznia do ewidencji partii politycznych wpisa³ j¹ s¹d. Lista partii liczy oko³o 90 pozycji, z czego wiêkszoœæ jest nieaktywna lub nieznana. Przysz³oœæ 5.0 czymœ siê od nich jednak ró¿ni – zwi¹zkami z prominentnymi politykami prawicy.

Geneza nowej partii siêga czerwca 2019 roku, gdy w Warszawie og³oszono powstanie fundacji Instytut Jana Olszewskiego. Prezesem zosta³ Wojciech Sadren, by³y czo³owy dzia³acz Ruchu Odbudowy Polski Olszewskiego, a do zarz¹du weszli m.in. Tomasz Markowski i Dawid Jackiewicz. To byli politycy ROP i PiS, dziœ ju¿ poza polityk¹. Jackiewicz by³ nawet ministrem skarbu w rz¹dzie Beaty Szyd³o. Jeszcze wiêcej znanych nazwisk jest w radzie Instytutu Olszewskiego. To m.in. obecni pos³owie PiS Bartosz Kownacki i Zbigniew Girzyñski oraz pose³ KO Pawe³ Poncyljusz.

Osoby zwi¹zane z instytutem za³o¿y³y rok póŸniej stowarzyszenie Przysz³oœæ 5.0. W jego zarz¹dzie znów pojawiaj¹ siê nazwiska Sadrena, Markowskiego i Jackiewicza. Nastêpnie osoby zwi¹zane ze stowarzyszeniem za³o¿y³y partiê Przysz³oœæ 5.0.

Formalnie wœród inicjatorów nowej partii nie ma znanych polityków. Przewodnicz¹cym komitetu za³o¿ycielskiego jest Krzysztof Kalinowski, cz³onek zarz¹du Stowarzyszenia Przysz³oœæ 5.0. Inne osoby z zarz¹du instytutu i stowarzyszenia nie kryj¹ jednak, ¿e partia jest z nimi zwi¹zana. – Dzia³amy w stowarzyszeniu, a niektóre osoby spoœród nas postanowi³y iœæ krok dalej i zarejestrowaæ partiê – mówi Tomasz Markowski.

Jakie s¹ jej cele? Od inicjatorów partii dostaliœmy oœwiadczenie, z którego wynika, ¿e „Przysz³oœæ 5.0 to nowa inicjatywa, której celem jest budowanie wspólnoty, równowagi i profesjonalizmu w ¿yciu publicznym". „Nasi koledzy powo³ali do ¿ycia stowarzyszenie bêd¹ce think-tankiem o tej samej nazwie. My postanowiliœmy pójœæ krok dalej i bêdziemy namawiaæ ich do praktycznej realizacji postulatów wypracowanych w stowarzyszeniu ju¿ na niwie czysto politycznej" – g³osi oœwiadczenie.

– Trudno zaprzeczaæ, ¿e jeœli jakaœ organizacja zak³ada partiê, to nie ma celów politycznych – mówi Tomasz Markowski. – Jednak budowanie perspektywy politycznej wymaga czasu, a w sytuacji, gdy toczy siê wyniszczaj¹ca bitwa miêdzy dwiema armiami, ciê¿ko miêdzy nie wchodziæ – dodaje.

Wyjaœnia, ¿e póki co jego œrodowisko skupia siê na tworzeniu programu. – Chcemy pokazaæ, ¿e mamy ciekawe propozycje. Nad poszczególnymi elementami pracuj¹ zespo³y. Potrzebujemy jeszcze czasu, by zaprezentowaæ ich owoce – dodaje.

Czy w ewentualn¹ inicjatywê polityczn¹ zaanga¿uj¹ siê aktywni pos³owie obecni np. w radzie programowej Instytutu Jana Olszewskiego? Oni sami twierdz¹, ¿e nie.

– Jestem by³ym cz³onkiem ROP, a to premier Olszewski sk³oni³ mnie do zaanga¿owania siê w politykê. Dzia³am w instytucie, lecz o aktywnoœci partii nie mam wiedzy – zaznacza Zbigniew Girzyñski.

Z kolei Pawe³ Poncyljusz mówi, ¿e o partii dowiaduje siê od nas. – Nigdy nie rozmawia³em z nikim z instytutu o powstaniu jakiejœ inicjatywy politycznej – zapewnia.

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud