Poland

Ruchome laboratoria ścigają koronawirusa

Laboratorium na kó³kach mo¿e w ci¹gu doby wykonaæ ponad 500 testów.

Powsta³o na bazie samochodu dostawczego MAN TGE. Lekki pojazd dotrze do miejsca, gdzie powsta³o podejrzenie zaka¿enia, na przyk³ad do domów opieki spo³ecznej, szkó³, przedsiêbiorstw lub na przejœcia graniczne.

Wyniki testów PCR gotowe s¹ w 39 minut. Ca³y proces testowania obejmuj¹cy pobranie wymazu, przygotowanie próbek i wykonanie samego testu zajmuje nieca³¹ godzinê. Wyniki testów PCR przesy³ane s¹ cyfrowo, w czasie rzeczywistym, z urz¹dzenia testuj¹cego na laptop.

Przygotowano pojazdy wed³ug dwóch koncepcji. Pierwszy ma standardowy rozstaw osi i ca³kowit¹ masê dopuszczaln¹ 3,5 t, zaœ drugi posiada d³u¿szy rozstaw osi i ca³kowit¹ masê do 5,5 t.

Pojazdy w krótszej wersji zosta³y wyposa¿one w 16 aparatów testuj¹cych. Wymazy pobierane s¹ poza pojazdem, pod opiek¹ wykwalifikowanego personelu medycznego. Takie rozwi¹zanie zapewnia mo¿liwoœæ wykonania testów u wielu osób i dobrze sprawdza siê w przypadku koniecznoœci testowania pensjonariuszy domów opieki, uczniów i personelu szkó³, uczestników du¿ych imprez lub pracowników przedsiêbiorstw.

Pojazdy w d³u¿szej wersji mog¹ byæ stosowane bardzo elastycznie, gdy¿ znajduj¹ca siê bezpoœrednio w pojeŸdzie kabina do pobierania wymazów i umieszczone po obu stronach markizy umo¿liwiaj¹ szybsz¹ zmianê miejsc testowania i obs³ugê wiêkszej liczby lokalizacji. W d³u¿szych pojazdach zainstalowanych jest 8 urz¹dzeñ do wykonywania testów PCR.

Oba pojazdy, dziêki wyposa¿eniu w modu³ MAN Telematik-Box, maj¹ dostêp do Internetu.

Autorami pomys³u i koncepcji mobilnego pojazdu diagnostycznego do wykonywania testów na obecnoœæ koronawirusa s¹ firmy Leeloo Medical i MAN Truck & Bus. Firma MKT-Krankentransport przygotowa³a jako operator karetek pogotowia ekspertyzê dotycz¹c¹ postêpowania z pacjentami. MAN we wspó³pracy z firm¹ AMS Ambulanzmobile przebudowuj¹ pojazdy zgodnie z wymaganiami medycznymi i epidemiologicznymi. Dwa pierwsze pojazdy wyprodukowano w paŸdzierniku 2020 r.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)