Poland

RPO: przejęcie Idea Banku narusza prawa klientów

Czêśæ klientów by³ego Idea Banku nie jest zadowolona z „przenosin" do Pekao SA

Bloomberg

Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przejêciu Idea Banku narusza prawa kilkudziesiêciu tysiêcy konsumentów - ocenia Maciej Taborowski, zastêpca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Taborowski w liœcie to Piotra Tomaszewskiego, prezesa BFG, poinformowa³, ¿e zastrze¿enia RPO budzi zastosowana przez BFG metoda, polegaj¹ca na przejêciu wybranych praw maj¹tkowych i zobowi¹zañ, z wy³¹czeniem roszczeñ osób, które za poœrednictwem Idea Banku naby³y obligacje GetBacku, czy inne problematyczne produkty finansowe.

"Zarówno BFG, jak i sami poszkodowani maj¹ œwiadomoœæ, na podstawie podanych do publicznej wiadomoœci wyjaœnieñ, ¿e od strony formalno-prawnej dzia³ania BFG zwi¹zane z wszczêciem przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku nie stoj¹ na przeszkodzie kontynuacji dzia³añ, maj¹cych na celu dochodzenie roszczeñ od spó³ki GetBack bêd¹cej emitentem obligacji, jak i od Idea Banku, który oferowa³ je do sprzeda¿y. Mo¿liwoœci te jednak s¹ ca³kowicie teoretyczne i nie pozwalaj¹ mieæ nadziei na odzyskanie utraconych œrodków" - napisano w liœcie.

Po decyzji BFG z pocz¹tkiem roku Idea Bank zosta³ przejêty przez Pekao (z wyj¹tkiem roszczeñ klientów). BFG i KNF zwraca³y jednak uwagê, ¿e alternatyw¹ dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku by³a jego niekontrolowana upad³oœæ, która by³aby kosztowna dla klientów i sektora finansowego. Bank wed³ug badania zleconego przez nadzór mia³ blisko 0,5 mld z³ ujemnych kapita³ów i nie by³o realnych szans na poprawê jego sytuacji. Wyegzekwowanie roszczeñ od tak s³abej instytucji by³oby niemo¿liwe. BFG argumentowa³, ¿e w razie upad³oœci osoby zg³aszaj¹ce roszczenia wobec Idea Banku musia³by siê liczyæ z brakiem zaspokojenia roszczeñ, m.in. dlatego, ¿e wierzytelnoœci z tytu³u dystrybucji obligacji GetBacku znalaz³yby siê dopiero w trzeciej kategorii kolejnoœci zaspakajania (zgodnie z kolejnoœci¹ wynikaj¹c¹ z prawa upad³oœciowego).

Jednak RPO napisa³ w liœcie, ¿e ustawodawca przewidzia³ mo¿liwoœæ wydania przez BFG, za zgod¹ podmiotu przejmuj¹cego, decyzji o zwrotnym przeniesieniu przedsiêbiorstwa, wybranych praw maj¹tkowych, wybranych zobowi¹zañ lub praw udzia³owych przejêtych przez podmiot przejmuj¹cy do podmiotu w restrukturyzacji. "Wobec powy¿szego powstaje pytanie - czy BFG, kieruj¹c siê naczeln¹ zasad¹ pog³êbiania zaufania do instytucji finansowych, rozwa¿a³ b¹dŸ rozwa¿a skorzystanie z tej mo¿liwoœci, by chroniæ interesy obligatariuszy spó³ki GetBack".

BFG informowa³ wczeœniej, ¿e przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie stoi na przeszkodzie dotychczas podejmowanym dzia³aniom maj¹cym na celu dochodzenie roszczeñ od GetBacku, jak i od Idea Banku, który oferowa³ obligacje tej windykacyjnej spó³ki. W ocenie RPO po zakoñczeniu procesu s¹dowego i wydaniu korzystnego dla poszkodowanego obligatariusza przez s¹d wyroku nie mo¿na wszcz¹æ egzekucji wobec podmiotu znajduj¹cego siê w stanie przymusowej restrukturyzacji, a egzekucja wszczêta mo¿e na wniosek BFG zostaæ zawieszona.

"Decyzja BFG uniemo¿liwia obligatariuszom GetBack równie¿ uzyskanie w postêpowaniu s¹dowym prowadzonym przeciwko Idea Bank S.A. zabezpieczenia swoich roszczeñ, polegaj¹cych na zajêciu wierzytelnoœci na rachunku bankowym Idea Bank, skoro art. 135 ustawy o BFG wy³¹cza mo¿liwoœæ wytaczania i prowadzenia postêpowañ zabezpieczaj¹cych w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji, którym od 1 stycznia 2021 r. jest Idea Bank" - napisano w liœcie.

BFG zwraca³ jednak uwagê, ¿e trzeba by³o znaleŸæ bank chêtny na przejêcie i uratowanie Idea Banku, a spoœród szeœciu, które potencjalnie mog³y to zrobiæ i do których BFG wys³a³ ofertê, odpowiedzia³ jedynie Pekao. W dodatku oferta ta by³a obwarowana warunkiem, ¿e Pekao nie weŸmie na siebie ryzyk wynikaj¹cych z roszczeñ klientów Idea Banku. „Oferta podmiotu przejmuj¹cego wyklucza³a przejêcie roszczeñ zwi¹zanych z dystrybucj¹ Getback, UFK i certyfikatów inwestycyjnych Trigon (obecnie Lartiq), a Fundusz w swoich dzia³aniach jest zwi¹zany t¹ ofert¹. Ponadto udzia³ w procesie przymusowej restrukturyzacji nie mo¿e pogarszaæ sytuacji banku przejmuj¹cego" – poda³ BFG.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto