Poland

Rosyjskie MSZ: Administracja Trumpa nie zaprzestaje "gierek"

AFP

Odchodz¹ca administracja USA mo¿e podj¹æ dalsze kroki, aby uniemo¿liwiæ prezydentowi elektowi Joe Bidenowi wznowienie dialogu o cyberbezpieczeñstwie z Moskw¹ - powiedzia³a na dzisiejszej konferencji prasowej rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa

Zacharowa stwierdzi³a, ¿e niewykluczone s¹ dalsze "gierki" odchodz¹cej administracji Donalda Trumpa, maj¹ce na celu uniemo¿liwienie Joe Bidenowi i jego ekipie podjêcie kroków w celu wznowienia merytorycznego dialogu z Rosj¹ na temat globalnego bezpieczeñstwa informacyjnego.

Wed³ug Zacharowej powtarzaj¹ce siê zarzuty Waszyngtonu dotycz¹ce cyberataków z udzia³em rosyjskich hakerów sta³y siê "rutynow¹ praktyk¹".

- Wspólne oœwiadczenie o atakach hakerskich, które Federalne Biuro Œledcze, Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, Agencja Bezpieczeñstwa Narodowego i Agencja Bezpieczeñstwa Cyberprzestrzeni i Infrastruktury, wyda³y w imieniu prezydenta Trumpa, udowadnia, ¿e ??ustêpuj¹ca administracja USA nie zaprzesta³a antyrosyjskich dzia³añ - oœwiadczy³a.

Zacharowa mia³a na myœli informacjê, która pod koniec grudnia przekaza³y wymienione s³u¿by, ¿e hakerzy w³amali siê na konta amerykañskich agencji federalnych i innych instytucji istotnych dla bezpieczeñstwa USA. Sekretarz stanu Mike  Pompeo stwierdzi³ wówczas, ¿e w dzia³ania hakerów zaanga¿owani byli Rosjanie.

Zdaniem rzeczniczki MSZ takie postêpowanie ustêpuj¹cego prezydenta s¹ prób¹ obrony przed zmasowanym atakiem demokratów, którzy jeszcze przed koñcem kadencji Trumpa chc¹ go usun¹æ ze stanowiska.

Football news:

I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez
Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak