Poland

Rosnące rachunki za prąd przygniotą przemysł

Biznes

Fotorzepa, Marta Bogacz

Nowa op³ata, która pojawi siê od przysz³ego roku na rachunkach za energiê, uderzy po kieszeni wszystkich. Dla wielkich fabryk mo¿e to byæ jednak ostateczny cios – ostrzegaj¹ eksperci.

W po³owie grudnia poznamy efekt trwaj¹cych w³aœnie negocjacji miêdzy sprzedawcami pr¹du a prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki w sprawie cen energii dla gospodarstw domowych na 2021 r. Wiadomo ju¿, ¿e koncerny PGE, Tauron, Enea i Energa walcz¹ o podwy¿ki siêgaj¹ce od kilku do kilkunastu procent. Niezale¿nie od tego, jak du¿e wzrosty uda im siê wynegocjowaæ, wiadomo ju¿, ¿e przysz³oroczne rachunki i tak bêd¹ wy¿sze ni¿ obecnie. Pojawi siê bowiem nowa pozycja – tzw. op³ata mocowa, która dotknie zarówno klientów indywidualnych, jak i przemys³owych.

W praktyce rynek mocy powsta³ g³ównie po to, by podnieœæ ekonomikê bloków wêglowych. Jednostki wytwórcze bêd¹ otrzymywaæ wynagrodzenie za sam¹ gotowoœæ do produkcji energii. Tylko w przysz³ym roku na ten cel pop³ynie oko³o 5,5 mld z³. Pieni¹dze na sfinansowanie tego mechanizmu pochodziæ bêd¹ w³aœnie z op³aty mocowej naliczanej w rachunkach za pr¹d. W 2021 r. op³ata ta dla gospodarstw domowych siêgaæ bêdzie od 1,87 z³ do 10,46 z³. To stawka miesiêczna, której wysokoœæ zale¿na bêdzie od rocznego zu¿ycia energii elektrycznej.

– Wysokoœæ op³aty mocowej odzwierciedla wprost p³atnoœci dla dostawców mocy, które wynikaj¹ z aukcji rynku mocy. Œrodki pozyskane z tej op³aty przeznaczone bêd¹ na budowê nowych, modernizacjê i utrzymanie istniej¹cych jednostek wytwórczych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu – t³umaczy Rafa³ Gawin, prezes URE.

Dla pozosta³ych grup odbiorców op³ata ta uzale¿niona bêdzie od iloœci energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ci¹gu doby i wyniesie 0,0762 z³/kWh. Jak wyjaœniaj¹ eksperci, dla du¿ego przedsiêbiorstwa energoch³onnego, które zu¿ywa 1 TWh (terawatogodzinê) energii rocznie, to koszt rzêdu 47 mln z³ rocznie. A niektóre zak³ady zu¿ywaj¹ nawet dwa razy wiêcej pr¹du.

– Na³o¿enie na przemys³ tak du¿ego obci¹¿enia mo¿e byæ katastrofalne w skutkach. Dlatego apelujemy, by przedsiêbiorstwom energoch³onnym zredukowaæ tê op³atê, aby mog³y skutecznie walczyæ z zagraniczn¹ konkurencj¹. Od lat powtarzam, ¿e koszty energii nie powinny decydowaæ o tym, czy biznes jest op³acalny czy nie – komentuje Henryk Kaliœ, przewodnicz¹cy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Dodaje, ¿e na³o¿enie na firmy dodatkowych kosztów to powa¿ne uszczuplenie ich bud¿etu i ograniczenie zdolnoœci do inwestowania. Dla firm, które jeszcze dodatkowo ucierpia³y z powodu pandemii koronawirusa, to mo¿e byæ ostateczny cios.

Nowa op³ata mocowa to nie wszystko, co nas czeka w przysz³ym roku. Zwiêkszona zostanie tzw. op³ata OZE, która stanowi wsparcie dla producentów zielonej energii. W tym roku jej stawka wynosi³a zero z³otych, natomiast w 2021 r. wzroœnie do 2,20 z³/MWh. Dla przeciêtnego gospodarstwa domowego oznacza to niewielki koszt – ok. 4,40 z³ rocznie.

Jednoczeœnie do zera zostanie zredukowana stawka op³aty kogeneracyjnej, wspieraj¹cej wytwarzanie energii w procesie kogeneracji (jednoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej). W 2020 r. op³ata ta wynios³a 1,39 z³/MWh, co stanowi³o roczne obci¹¿enie dla przeciêtnego gospodarstwa domowego na poziomie ok. 3,48 z³.

Ceny pr¹du dla odbiorców indywidualnych w Polsce s¹ jednymi z najtañszych w tej czêœci Europy. Jak podaje PGE, w I pó³roczu 2020 r. œrednia stawka w Polsce wynosi³a 650 z³/MWh, podczas gdy np. w Niemczech by³o to ponad 1,3 tys. z³, w Szwecji 916 z³, a w Czechach 812 z³. Jednoczeœnie zaœ Polska ma najwy¿sze hurtowe ceny energii w ca³ej UE, co ma odzwierciedlenie w taryfach dla firm, które nie podlegaj¹ zatwierdzeniu przez prezesa URE. Œrednia cena hurtowa energii w Polsce w III kwartale wynios³a 231 z³/MWh, podczas gdy np. w Niemczech 161 z³, a w Czechach i na S³owacji po 166 z³.

Football news:

Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo
Lampard 1-0 with Fulham: Chelsea pressed, and there was a feeling that we would score. It was important to be patient