Poland

Rosjanin Białorusinowi bratem?

Aleksander £ukaszenko i W³adimir Putin w Soczi

Braterstwo na pokaz. Aleksander £ukaszenko i W³adimir Putin w Soczi podczas meczu hokeja w przerwie negocjacji dotycz¹cych dostaw gazu i ropy na Bia³oruœ, luty 2020 r.

POOL/AFP/Sergei Chirikov

S¹dz¹c po wydarzeniach minionego tysi¹clecia, przyjaŸñ miêdzy Rosjanami i Bia³orusinami zawsze by³a doœæ w¹t³a.

Niezmiennie panuj¹cy prezydent Bia³orusi czêsto nazywa Rosjê bratnim krajem. Przyzwyczai³ siê bowiem poruszaæ po rzece ¿ycia, postawiwszy jedn¹ nogê na lewym, a drug¹ na prawym brzegu. W takim rozkroku, kulej¹c naprzemiennie na ka¿d¹ z nich, od 26 lat prowadzi pañstwo (jakkolwiek brzmi to absurdalnie) wielowektorowo. Nieskoñczenie wiele razy zapewnia³ Rosjê o niezwykle trwa³ej i wiernej przyjaŸni, a niekiedy nawet o mi³oœci, nazywaj¹c Rosjan „naszymi drogimi braæmi". Kiedy chodzi³o zaœ o œciœlejsz¹ integracjê lub o podwy¿kê cen ropy i gazu dla Bia³orusi, sprytny polityk szuka³ „braci" po zachodniej stronie.

Za œcis³ym sojuszem z Rosj¹ £ukaszenka opowiada³ siê jeszcze przed sw¹ pierwsz¹ kadencj¹. Domyœla³ siê ju¿ wówczas, jakie nastroje panuj¹ w spo³eczeñstwie do niedawna mieszkaj¹cym z „braæmi" we wspólnym domu - Zwi¹zku Radzieckim, a teraz zdezorientowanym i z niepokojem patrz¹cym na jego ruiny. W 1996 r. podpisano traktat o utworzeniu Zwi¹zku ...

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned