Poland

Rosja poinformowała o udanej próbie nowego pocisku hipersonicznego

Odpalenie hipersonicznego pocisku rakietowego typu 3M22 Cyrkon. Fot./Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Odpalenie hipersonicznego pocisku rakietowego typu 3M22 Cyrkon z wyrzutni fregaty wielozadaniowej Admira³ f³ota Sowietskowo Sojuza Gorszkow proj. 22350. Fot./Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ujawni³o przeprowadzenie kolejnego udanego testu hipersonicznego pocisku rakietowego typu 3M22 Cyrkon.

Pocisk odpalono z pok³adu fregaty wielozadaniowej Admira³ f³ota Sowietskowo Sojuza Gorszkow proj. 22350, nale¿¹cej do Floty Pó³nocnej.

W momencie odpalenia okrêt znajdowa³ siê na wodach poligonu na Morzu Bia³ym. Pocisk 3M22 Cyrkon odpalono w kierunku pó³nocno-zachodnim, a czêœæ jego trajektorii przebiega³a nad Pó³wyspem Kolskim. Trafi³ w cel na Morzu Barentsa w odleg³oœci ok. 450 km od miejsca startu. Zebrane dane telemetryczne wykaza³y, ¿e pocisk uzyska³ prêdkoœæ przekraczaj¹c¹ Ma=8 (9800 km/h).

W trakcie wykonywania strzelania fregacie towarzyszy³y dwa inne rosyjskie okrêty ze sk³adu Floty Pó³nocnej. Kr¹¿ownik rakietowy Marsza³ Ustinow proj. 1164 At³ant i Admira³ f³ota Kasatonow, czyli druga fregata proj. 22350. NajwyraŸniej w³aœnie z pok³adu któregoœ z tych okrêtów nagrano film pokazuj¹cy moment startu Cyrkona z fregaty Gorszkow.

Testy pocisku Cyrkon

Poprzednie testowe odpalenie Cyrkona, tak¿e z wyrzutni Gorszkowa, przeprowadzono 7 paŸdziernika br. Jego przebieg i okolicznoœci by³y bardzo zbli¿one do listopadowej próby. Odleg³oœæ strzelania tak¿e wynosi³a ok. 450 km. Wówczas pocisk osi¹gn¹³ maksymaln¹ wysokoœæ lotu 28 km i prêdkoœæ maksymaln¹ Ma=8. Zebrane dane telemetryczne pokaza³y, ¿e œrednia prêdkoœæ lotu rakiety wynios³a Ma=4,7 (5700 km/h), a dolot do celu zaj¹³ 4,5 minuty.

Odpalenie hipersonicznego pocisku rakietowego typu 3M22 Cyrkon. Fot./Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.Odpalenie hipersonicznego pocisku rakietowego typu 3M22 Cyrkon. Fot./Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Pierwszy raz pocisk Cyrkon odpalono z fregaty Admira³ Gorszkow w lutym br. Pociski 3M22 Cyrkon na fregatach proj. 22350 s¹ odpalane z pionowych wyrzutni 3S14 UKSK (Uniwiersalnyj korabielnyj strielbowyj kompleks). Z wyrzutni odpala siê równie¿ przeciwokrêtowe pociski rakietowe 3M55 Oniks, jak równie¿ pociski manewruj¹ce 3M14 i 3M54 oraz rakietotorpedy serii 91R/RT systemu Kalibr-NK.

Wed³ug oficjalnych danych pocisk rakietowy 3M22 Cyrkon ma osi¹gaæ prêdkoœæ rzêdu Ma=4÷6 (4900÷7350 km/h) i zasiêg ponad 1000 km. Prócz okrêtów nawodnych z wyrzutniami UKSK nosicielami Cyrkonów bêd¹ wybrane typy okrêtów podwodnych.

Na pocz¹tku listopada rosyjska agencja informacyjna TASS podawa³a, ¿e jeszcze w tym samym miesi¹cu odbêdzie siê strzelanie Cyrkona na odleg³oœæ 1000 km, choæ nie potwierdzili tego przedstawiciele spó³ki WPK „NPO Maszynostrojenija”, w której skonstruowano ten pocisk. NajwyraŸniej scenariusz takiego strzelania zak³ada odpalenie Cyrkona z tego samego poligonu na Morzu Bia³ym, ale w kierunku Pó³wyspu Kanin, z celem po³o¿onym najpewniej na wodach na wschód do niego.

Football news:

Barcelona has confirmed that the presidential election will be held on March 7
The Premier League changed the rule outside the game after a strange goal by City: Rhodri took the ball away, jumping out of the offside, and gave the goal
Emery will buy the third division club Real Union, where his grandfather and father played. He was among the founders of La Liga
Vazquez is likely to leave Real Madrid (As)
Aston Villa bought Sanson from Marseille. It was reported that the midfielder will pay 14-15. 5 million pounds
Solskjaer on Lampard's dismissal: I'm a little surprised. Not so long ago, Chelsea were in first place
Luka Jovic: It's easier to communicate with Hutter than with Zidane. Spanish was not given to me, here I speak English